https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Świebodzice opuszczą WZWiK!

Świebodzice nie będą członkiem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Na sesji Rady Miejskiej Świebodzic 21 grudnia radni jednogłośnie podjęli uchwałę o wystąpieniu ze Związku.
 rada swiebodzice
 
 
 
 
 
– Krok taki podyktowany jest faktem, iż Związek nie realizuje na terenie Gminy Świebodzice obligatoryjnego zadania, jakim jest dostarczanie wody oraz odprowadzania ścieków dla wszystkich odbiorców (Związek odbiera ścieki, natomiast głównym dostawcą wody dla miasta jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach). WZWiK nie ma możliwości technicznych, by móc te obowiązki realizować (nie posiada chociażby pełnej instalacji wodociągowej na terenie gminy), nie ma więc uzasadnienia, by gmina nadal w Związku pozostawała. Mimo wielu rozwiązań, jakie Zarządowi WZWiK proponował burmistrz Bogdan Kożuchowicz, żadne z nich nie zostało zaakceptowane, również w kontekście zmian Statutu Związku. Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazując, że należy rozważyć dalsze uczestnictwo gminy w Związku, który nie jest w stanie realizować zadań do jakich został powołany na terenie Gminy Świebodzice. Stanowisko takie jest w całości zbieżne ze stanowiskiem, jakie wypracowała komisja doraźna Rady Miejskiej ds. oceny członkostwa i zasadności wystąpienia Gminy Świebodzice z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Z uwagi na charakter zadania, jakim jest dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, niezbędnym jest zaprzestanie uczestniczenia w Związku w celu zapewnienia nieprzerwanego wykonywania obligatoryjnego zadania Gminy Świebodzice zapewniającego bezpieczeństwo życia i zdrowia mieszkańców – wyjaśnia Agnieszka Bielawska – Pękala, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
 
***
 
Stanowisko Przewodniczącego Zarządu WZWiK dotyczące oświadczenia Gminy Świebodzice
– Uczestnictwo w WZWiK jest dobrowolne, a decyzja o wystąpieniu ze struktur jest suwerenną decyzją Gminy, którą w pełni respektujemy i szanujemy. W ostatnich siedmiu latach WZWiK zainwestowało na terenie Gminy Świebodzice kwotę 56 948 578 zł w samą tylko sieć kanalizacyjną, budując ponad 31 km sieci. Środki finansowe pochodziły z opłat za wodę i ścieki wpłacane przez mieszkańców wszystkich Gmin należących do WZWiK oraz Funduszu Spójności UE. Przez cały okres członkostwa, ponoszenia wydatków inwestycyjnych oraz prowadzenia eksploatacji tj. od 7.06.1991r. Gmina nie podważała zasadności wstąpienia w struktury WZWiK, wręcz przeciwnie, korzystała z bycia jego członkiem. Obecnie podjęła decyzję o wystąpieniu, do czego jak wspomnieliśmy ma prawo. Przez 24 lata członkostwa 100% ścieków z gminy Świebodzice trafia do systemu kanalizacyjnego, będącego własnością WZWiK i jest oczyszczane na naszej oczyszczalni ścieków „Ciernie” wraz ze ściekami pochodzącymi z 4 innych gmin. Tylko w ostatnim okresie oczyszczalnia została poddana modernizacji za kwotę ponad 70 mln zł. Na dzień dzisiejszy WZWiK jest właścicielem 49,6 km sieci na terenie Gminy. W każdej chwili WZWiK był w stanie dostarczać na teren Gminy wodę o wysokich parametrach jakościowych. W tym celu zrealizowano wodociąg łączący Wałbrzych z Gminą Świebodzice, ten alternatywny kierunek zasilania  nie został zaakceptowany przez Burmistrza.    Zaproponowane przez Gminę zmiany Statutu WZWiK nie zostały przyjęte, ponieważ w ocenie pozostałych Gmin- członków Związku, nie były korzystne dla ich mieszkańców. Zmiana Statutu jest jedynie możliwa przy jednomyślności i zgodzie wszystkich Gmin. Należy wskazać, że ostatnia nieudana próba zmian Statutu  była wynikiem sprzeciwu, tylko jednej gminy – Gminy Świebodzice. Wskazane w oświadczeniu Gminy, stanowisko WSA we Wrocławiu ujęte zostało w wyroku z dnia 26.05.2015 r. ( Sygn. Akt II SA/Wr 178/15), w kontekście odnoszącym się do uchylenia uchwały dotyczącej regulaminu dostarczania wody i odbioru ścieków przez Radę Gminy Świebodzice jako organu do tego nieuprawnionego w sytuacji gdy Gmina jest członkiem WZWiK. Stąd też wskazanie o możliwości wystąpienia ze struktur WZWiK i przejęciu kompetencji uchwałodawczych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Jak wskazał Wojewoda dolnośląski w wystąpieniu z 23.01.2015r. obecna praktyka stosowana przez Gminę Świebodzice, była i jeszcze nadal jest, niezgodna z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Dlatego żadne rozwiązania Burmistrza Bogdana Kożuchowicza nie mogły być zaakceptowane przez Organy WZWiK. Wystąpienie Gminy Świebodzice w żadnym stopniu nie zagraża ciągłości i jakości usług świadczonych dla pozostałych Gmin – Marek Mielniczuk, Przewodniczący Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj