https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Miliony dla gmin

Po około milion złotych dofinansowania dostaną gminy Czarny Bór i Jedlina Zdrój na inwestycje w sieci wodno – kanalizacyjne. Pieniądze przekaże samorząd województwa.
 
promesa czarny bor
 
 
 
 
 
 
Burmistrz Jedliny Zdroju Leszek Orpel i wójt Czarnego Boru Adam Górecki oraz przedstawiciele Samorządu Województwa Dolnośląskiego podpisali umowy o przyznaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013”.
W przypadku Jedliny Zdroju kwota dofinansowania wyniesie 1 059 031 zł i stanowi 75 proc. kosztów kwalifikowanych zadania. W wyniku realizacji umowy zostanie wybudowany kolektor sanitarny, który ma za zadanie zebranie ścieków sanitarnych, a w konsekwencji likwidację szamb przy budynkach mieszkalnych i zakładach usługowych położonych w obrębie Kamieńsk. Stanowić będzie element rozbudowy już realizowanej sieci kanalizacji sanitarnej (etap I) umożliwiającej odprowadzenie ścieków z tej części miasta. Budowa kolektora sanitarnego stanowi także element ochrony dla istniejącego zalewu na potoku Jedlina i zwiększa ilość ścieków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zmodernizowanej oczyszczalni w Jugowicach.
W drugiej naszej gminie pieniądze zostaną przeznaczone na realizację zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej przy ul. Skalników oraz przebudowa ujęcia wody w Czarnym Borze”. Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2015 i poprawi funkcjonowanie sieci kanalizacyjnej rozwiązując problem, z którym mieszkańcy Osiedla Skalników borykają się od wielu lat. W ramach tego zadania zostanie odbudowana nawierzchnia drogowa, będą wykonane miejsca parkingowe oraz chodniki. Zadanie opiewa w sumie na kwotę ok. 2,5 mln zł, a wartość dofinansowania wyniesie ok. 1 mln zł.
 
Także gmina Walim pozyskała kolejne 4 mln. zł na budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Walim i Rzeczka w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
Gmina Walim wraz z Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji realizuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej  dla mieszkańców miejscowości Walim i Rzeczka. Dotąd wybudowano sieć kanalizacyjną na ul. 3 Maja w Walimiu o długości ok. 800 m.
– Z pozyskanych środków z PROWu oraz funduszy Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu zostanie wykonany pozostały odcinek kanalizacji o długości około 4,2 km. Realizacja projektu nastąpi w terminie od maja 2014 roku do czerwca 2015 roku. Budowa sieci kanalizacyjnej przyczyni się do polepszenia warunków środowiskowych oraz podniesie atrakcyjność turystyczną miejscowości Rzeczka. To kolejny nasz wspólny sukces – mówi Adam Hausman, wójt gminy Walim.
(RED)
 
Więcej w Tygodniku DB 2010 nr 17 (192) z 08.05.2014

REKLAMA

Click Here