https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

NORDIC WALKING DZIKOWIEC 2014

nordic walking dzikowiec
rekreacyjna impreza sportowa o charakterze pikniku rodzinnego
 
1. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce
tel./fax. 74 8440-305
e-mail: biuro@osir-boguszow.eu
www.osir-boguszow.eu
 
2. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc
 
3. CEL IMPREZY
 popularyzowanie aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego,
 promocja nordic walking,
 promocja Boguszowa-Gorc oraz Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „GÓRA DZIKOWIEC”,
 
4. TERMINI i MIEJSCE
01.05.2014 – Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „GÓRA DZIKOWIEC” w Boguszowie-Gorcach
pierwszy start o godz. 10
10
 
 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
 impreza na charakter otwarty,
 uczestnikiem może być każda osoba posiadająca kije Nordic Walking i odpowiedni strój,
 warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie własnoręcznie podpisanie Karty Zgłoszeń
zawierającą dane osobowe oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa
w imprezie, dostępne na stronie internetowej oraz w Biurze zawodów,
 młodzież poniżej 18 roku życia (data urodzenia) startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna,
który musi się stawić w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą
wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tę zgodę podpisał (wzór zgody wraz
z kartą zgłoszeniową dostępne na stronie i w biurze zawodów),
 podczas rejestracji i odbioru numeru startowego, zawodnicy muszą posiadać dokument ze
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku,
 podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek
sportowych na klatce piersiowej; zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego
modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji; nie można używać własnych numerów
startowych,
 uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w kategoriach wiekowych i sprawnościowych;
o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia, a do kategorii
niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności.
 
6. TRASA
Przebieg trasy w załączeniu.
Trasa Nordic Walking Dzikowiec 2014 przebiega po terenie leśnym, górzystym. Ścieżki leśne,
szutrowe i kamieniste. Początek trasy (ok. 1000 m) to strome podejście, następny kilometr to
łagodna droga o łagodnym nachyleniu na Grzbiecie Masywu. Trzeci kilometr to trawersowe zejście.
Pozostała trasa przebiega po terenie o łagodnym nachyleniu.
 
2
 
7. ZGŁOSZENIA i OPŁATY
 zgłoszenia na stronie www.datasport.pl
 w dniu imprezy w biurze zawodów, godz. 800
– 9
30
 
 udział w imprezie jest bezpłatny
 
8. DYSTANSE
 6 km
 12 km (2x pętle po 6 km)
 18 km (3x pętle po 6 km)
 
9. KATEGORIE
 open mężczyzn na dystansach 6km/12km/18km
 open kobiet na dystansach 6km/12km/18km
 open mężczyzn – osoby niepełnosprawne – na dystansie 6km
 open kobiet – osoby niepełnosprawne – na dystansie 6km
 kategorie wiekowe – (decyduje rok urodzenia)
 
6 km
6 km – osoby
niepełnosprawne
12 km 18 km
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni
16-18 lat
(nieukończone)
16-18 lat
(nieukończone)
16-18 lat
(nieukończone)
———–
18-35 lat 18-35 lat 18-35 lat 18-35 lat
36-50 lat 36-50 lat 36-50 lat 36-50 lat
50 + 50 + 50 + 50 +
 
10. NAGRODY
 w kategoriach open – miejsca 1-3 – medale, dyplomy i drobne upominki,
 w kategoriach wiekowych – 1 miejsce – dyplomy i drobne upominki,
 
11. PROGRAM IMPREZY
 godz. 800 –
9
30
– rejestracja zawodników, wydawanie numerów startowych
 godz. 9
45
– odprawa techniczna (instruktaż nornic walking)
 od godz. 10
10
– starty zawodników na dystansach: 18 km, 12 km i 6 km
 ok. godz. 14
00
– zamknięcie trasy,
 ok. godz.15
00
– ceremonia dekoracji,
 UWAGA!!! – ok. godz. 1400
– rozpoczyna się „Majówka pod Dzikowcem”,
 
12. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
 numer startowy – z chipem do zwrotu,
 elektroniczny pomiar czasu
 zaplecze sanitarne,
 punkt z napojami na trasie oraz na mecie,
 zabezpieczenie medyczne oraz GOPR,
 dyplom oraz medal dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
 
13. NORDIC WALKING na TRASIE
 Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu,
z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem
jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. 3
 
 Podbieganie, bieg i/lub skracanie trasy równa się karze czasowej, a w rażących przypadkach
automatycznej dyskwalifikacji.
 Opuszczenie trasy przez zawodnika nie będzie karane dyskwalifikacją pod warunkiem, że
zawodnik zgłosi to najbliższemu sędziemu i wróci na trasę w miejscu, w którym ją opuścił.
 Na trasie znajdować się będą sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz
udzielali upomnień i kar za naruszenie przepisów sędziowskich pokazując zawodnikowi żółtą lub
czerwoną kartkę.
 Każda żółta kartka skutkuje dopisaniem do osiągniętego rezultatu czasowego kary 30
 Czerwona kartka jest dyskwalifikacją zawodnika.
 Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym
systemem pomiarowym. Oficjalnym czasem jest czas netto plus doliczone 30 sekund za każdą
otrzymaną od sędziów żółtą kartkę.
 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani i zapisani w Biurze Zawodów.
 
14. POZOSTAŁE
 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Zawodników obowiązuje strój sportowy.
 Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy.
 Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków NW we własnym
 Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych
roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
 Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 Zdjęcia i filmy oraz wizerunki uczestników wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane
w materiałach reklamowych biegu.
 Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
 Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu ewidencjonowania
uczestników Biegu oraz ich klasyfikacji
 Przez odbiór numeru startowego uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem Zawodów
NORDIC WALKING „Dzikowiec 2014” oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 
 

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty