https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

NORDIC WALKING DZIKOWIEC 2014

nordic walking dzikowiec
rekreacyjna impreza sportowa o charakterze pikniku rodzinnego
 
1. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach
ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce
tel./fax. 74 8440-305
e-mail: biuro@osir-boguszow.eu
www.osir-boguszow.eu
 
2. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc
 
3. CEL IMPREZY
 popularyzowanie aktywnego, zdrowego spędzania czasu wolnego,
 promocja nordic walking,
 promocja Boguszowa-Gorc oraz Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „GÓRA DZIKOWIEC”,
 
4. TERMINI i MIEJSCE
01.05.2014 – Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „GÓRA DZIKOWIEC” w Boguszowie-Gorcach
pierwszy start o godz. 10
10
 
 
5. WARUNKI UCZESTNICTWA
 impreza na charakter otwarty,
 uczestnikiem może być każda osoba posiadająca kije Nordic Walking i odpowiedni strój,
 warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie własnoręcznie podpisanie Karty Zgłoszeń
zawierającą dane osobowe oraz zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa
w imprezie, dostępne na stronie internetowej oraz w Biurze zawodów,
 młodzież poniżej 18 roku życia (data urodzenia) startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna,
który musi się stawić w biurze zawodów wraz z dokumentem tożsamości, bądź pisemną zgodą
wraz z kserokopią dowodu osobistego rodzica, który tę zgodę podpisał (wzór zgody wraz
z kartą zgłoszeniową dostępne na stronie i w biurze zawodów),
 podczas rejestracji i odbioru numeru startowego, zawodnicy muszą posiadać dokument ze
zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku,
 podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek
sportowych na klatce piersiowej; zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego
modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji; nie można używać własnych numerów
startowych,
 uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w kategoriach wiekowych i sprawnościowych;
o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia, a do kategorii
niepełnosprawnych orzeczenie o niepełnosprawności.
 
6. TRASA
Przebieg trasy w załączeniu.
Trasa Nordic Walking Dzikowiec 2014 przebiega po terenie leśnym, górzystym. Ścieżki leśne,
szutrowe i kamieniste. Początek trasy (ok. 1000 m) to strome podejście, następny kilometr to
łagodna droga o łagodnym nachyleniu na Grzbiecie Masywu. Trzeci kilometr to trawersowe zejście.
Pozostała trasa przebiega po terenie o łagodnym nachyleniu.
 
2
 
7. ZGŁOSZENIA i OPŁATY
 zgłoszenia na stronie www.datasport.pl
 w dniu imprezy w biurze zawodów, godz. 800
– 9
30
 
 udział w imprezie jest bezpłatny
 
8. DYSTANSE
 6 km
 12 km (2x pętle po 6 km)
 18 km (3x pętle po 6 km)
 
9. KATEGORIE
 open mężczyzn na dystansach 6km/12km/18km
 open kobiet na dystansach 6km/12km/18km
 open mężczyzn – osoby niepełnosprawne – na dystansie 6km
 open kobiet – osoby niepełnosprawne – na dystansie 6km
 kategorie wiekowe – (decyduje rok urodzenia)
 
6 km
6 km – osoby
niepełnosprawne
12 km 18 km
kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni
16-18 lat
(nieukończone)
16-18 lat
(nieukończone)
16-18 lat
(nieukończone)
———–
18-35 lat 18-35 lat 18-35 lat 18-35 lat
36-50 lat 36-50 lat 36-50 lat 36-50 lat
50 + 50 + 50 + 50 +
 
10. NAGRODY
 w kategoriach open – miejsca 1-3 – medale, dyplomy i drobne upominki,
 w kategoriach wiekowych – 1 miejsce – dyplomy i drobne upominki,
 
11. PROGRAM IMPREZY
 godz. 800 –
9
30
– rejestracja zawodników, wydawanie numerów startowych
 godz. 9
45
– odprawa techniczna (instruktaż nornic walking)
 od godz. 10
10
– starty zawodników na dystansach: 18 km, 12 km i 6 km
 ok. godz. 14
00
– zamknięcie trasy,
 ok. godz.15
00
– ceremonia dekoracji,
 UWAGA!!! – ok. godz. 1400
– rozpoczyna się „Majówka pod Dzikowcem”,
 
12. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA
 numer startowy – z chipem do zwrotu,
 elektroniczny pomiar czasu
 zaplecze sanitarne,
 punkt z napojami na trasie oraz na mecie,
 zabezpieczenie medyczne oraz GOPR,
 dyplom oraz medal dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach,
 
13. NORDIC WALKING na TRASIE
 Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu,
z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem
jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. 3
 
 Podbieganie, bieg i/lub skracanie trasy równa się karze czasowej, a w rażących przypadkach
automatycznej dyskwalifikacji.
 Opuszczenie trasy przez zawodnika nie będzie karane dyskwalifikacją pod warunkiem, że
zawodnik zgłosi to najbliższemu sędziemu i wróci na trasę w miejscu, w którym ją opuścił.
 Na trasie znajdować się będą sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz
udzielali upomnień i kar za naruszenie przepisów sędziowskich pokazując zawodnikowi żółtą lub
czerwoną kartkę.
 Każda żółta kartka skutkuje dopisaniem do osiągniętego rezultatu czasowego kary 30
 Czerwona kartka jest dyskwalifikacją zawodnika.
 Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane elektronicznym
systemem pomiarowym. Oficjalnym czasem jest czas netto plus doliczone 30 sekund za każdą
otrzymaną od sędziów żółtą kartkę.
 Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani i zapisani w Biurze Zawodów.
 
14. POZOSTAŁE
 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 Zawodników obowiązuje strój sportowy.
 Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy.
 Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków NW we własnym
 Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych
roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych.
 Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
 Zdjęcia i filmy oraz wizerunki uczestników wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane
w materiałach reklamowych biegu.
 Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
 Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celu ewidencjonowania
uczestników Biegu oraz ich klasyfikacji
 Przez odbiór numeru startowego uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem Zawodów
NORDIC WALKING „Dzikowiec 2014” oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 
 

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close