Tygodnik DB2010

Kompleksowe wsparcie rolników

Rozmowa z Markiem Tarnackim, dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

 

Od sierpnia 2016 r. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, wraz z pozostałymi ośrodkami w kraju, podlega Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz działa w oparciu o Ustawę o jednostkach doradztwa rolniczego. Jak ocenia Pan tę zmianę?

marek tarnacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Tarnacki: – Już po kilku miesiącach widać, że ta zmiana przyniosła korzyści dla ośrodków oraz dla samych rolników. Pod skrzydłami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ośrodki doradztwa rolniczego są teraz narzędziem do kreowania polityki rolnej w naszym kraju. Przyjęta strategia wspiera rozwój gospodarstw rolnych, a to bezpośrednio przekłada się na zadania realizowane przez doradztwo rolnicze.

 

Jakie działania podejmuje Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu?

– Naszą podstawową działalnością jest – jak sama nazwa wskazuje – doradztwo w zakresie rolnictwa, a także rozwoju rynków rolnych i wiejskiego gospodarstwa domowego. Celem naszych działań jest poprawa poziomu dochodów rolników, jak również podnoszenie konkurencyjności ich gospodarstw na rynku. Ponadto wspieramy zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz podejmujemy działania, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych nie tylko rolników, ale także pozostałych mieszkańców terenów wiejskich. Skalę naszych działań najlepiej zobrazują liczby: w ubiegłym roku nasi doradcy przeprowadzili 1100 szkoleń, z których skorzystało około 16 tysięcy rolników z Dolnego Śląska. Poza tym pracownicy DODR udzielili około 120 tysięcy porad indywidulanych.

 

Na co kładziony jest szczególny nacisk w pracy z rolnikami?

– Bardzo duże znaczenie mają szkolenia dotyczące pozyskiwania środków finansowych na rozwój gospodarstw. Poza tym staramy się kreować i popularyzować dobre praktyki prośrodowiskowe oraz przeciwdziałające zmianom klimatycznym, co ma wpływ nie tylko na zdrowy styl życia, ale także na rzecz bezpieczeństwa produkowanej w polskich gospodarstwach żywności. Ważne są również szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorczości i pozarolniczej działalności na polskiej wsi. W tym celu w minionym roku Dolnośląski ODR wydał blisko 50 publikacji: 19 broszur i 30 ulotek, w których zawarte były istotne dla rolników informacje nie tylko z zakresu uprawy roślin, hodowli zwierząt, funkcjonowania rynków rolnych, czy gospodarstwa domowego na wsi i agroturystyki. Wiele z nich dotyczyło odnawialnych źródeł energii, a także przepisów prawa i funduszy unijnych, z których mogą korzystać mieszkańcy terenów wiejskich.

 

Kierowany przez Pana ośrodek jest także organizatorem i współorganizatorem wielu imprez w regionie.

– Organizujemy przede wszystkim imprezy targowe, wystawiennicze, oraz promujące rolnictwo i obszary wiejskie. Są także inicjatywy promujące różne dziedziny rolnictwa, a także ekologii i przedsiębiorczości oraz kultywowania tradycji. W powiecie wałbrzyskim współorganizujemy między innymi konkursy na najlepiej funkcjonujące gospodarstwo agroturystyczne, na najlepsze potrawy świąteczne, czy Festiwal Sera w Dziećmorowicach. Naszą sztandarową imprezą są jednak Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego, które są powiązane z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych oraz Wystawą Maszyn Rolniczych.

 

Wiele miejsca poświęciliśmy tradycji i ekologii. A co z nowoczesnością na polskiej i dolnośląskiej wsi?

– Dla Dolnośląskiego ODR ogromne znaczenie ma rozwój rolnictwa w połączeniu najnowszej wiedzy i innowacji. I to właśnie nasi doradcy są łącznikami pomiędzy ośrodkami naukowymi, a rolnikami i mieszkańcami terenów wiejskich. W ramach sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich pracują w terenie nad tworzeniem kontaktów oraz wymianą wiedzy i upowszechnianiem dobrych praktyk przy wdrażaniu nowości. W naszej bazie jest już zarejestrowanych około 80 partnerów, co jest jednym z najlepszych wyników w kraju. Poza tym wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wymaga od naszych pracowników ciągłego poszerzania wiedzy, co jest realizowane podczas licznych szkoleń w najlepszych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

 

Kim jest dziś doradca z kierowanego przez Pana ośrodka?

– Dobry doradca jest w stanie odpowiedzieć na różnorakie potrzeby rolnika. Nasi klienci – rolnicy – znają numer telefonu do doradcy na swoim terenie, a nasi doradcy działają według określonego planu, realizując działalność szkoleniową, doradczą i upowszechnieniową. Co niezwykle ważne, elastycznie reagują na pojawiające się problemy, a także inspirują rolników do działania. Stawiamy na jakość, stabilność i utrzymanie wysokich standardów usług. Dzięki takiemu podejściu Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu jest rozpoznawalną marką.

Rozmawiał Robert Radczak

 

Marek Tarnacki

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej