Tygodnik DB2010

Ćwierć miliona dla gminy

 

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gmina Czarny Bór otrzymała promesę na kwotę 250 000 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

 

Są to kolejne środki przeznaczone na poprawę stanu infrastruktury drogowej w Gminie Czarny Bór. W ramach podziału środków na usuwanie skutków powodzi, przewidziano dofinansowanie w 2017 r. pierwszego etapu odbudowy drogi gminnej (dz. nr 80 i dz. nr 79) w Borównie.

herb czarnego boru

 

 

 

 

 

 

 

W związku z ogłoszonym naborem do konkursu o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Czarny Bór w roku 2017 na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się obszarze Gminy Czarny Bór, do urzędu wpłynęły dwa wnioski złożone przez: Parafię Rzymskokatolicką p.w. Świętej Rodziny w Gostkowie z przeznaczeniem na naprawę więźby dachowej oraz remont ośmiobocznej elewacji wieży kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaczkowie oraz przez Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze na zadanie: renowacja i wymiana stolarki drzwiowej budynku oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Czarnym Borze. Z uwagi na uchybienia formalne wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Rodziny w Gostkowie nie podlegał ocenie merytorycznej. Wniosek ZLO Czarny Bór został pozytywnie zaopiniowany przez komisję oceniającą oraz zaakceptowany przez wójta. W dalszym etapie oceniony wniosek, wraz z proponowaną wysokością dotacji, zostanie przedstawiony radzie gminy w celu wyrażenia zgody na przyznanie dotacji.

(RED)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej