Tygodnik DB2010

Upływają terminy

herb czarnego boru

 

 

 

 

 

 

 

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór trwa do 31 stycznia 2017 r. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2017. Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze, należy składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór. Także termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników z terenu Gminy Czarny Bór za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r., upływa 31 stycznia br. Wniosek jest do pobrania ze strony czarny-bor.pl.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej