Tygodnik DB2010

Zmiany w stypendiach

Od nowego roku szkolnego 2016/2017 ulegają zmianie przepisy regulujące przyznawanie stypendium szkolnego, zgodnie z Uchwałą nr XI/93/16 Rady Gminy Stare Bogaczowice 23 marca 2016 r.

szkola bogaczowice

 

 

 

 

 

 

 

 

Najważniejsze zmiany dotyczą formy stypendium szkolnego, które może być udzielone w postaci:

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę;
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej;
  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności kosztów zakwaterowania, przejazdu;
  4. świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1,2,3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.

Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. Stypendium udzielone w formach określonych w ust. 1 pkt. 1-3 realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów. Stypendium realizowane w formie refundacji, wypłacane będzie po poniesieniu wydatków na cele edukacyjne pod warunkiem, że dotyczą one danego roku szkolnego.

– W związku z powyższym bardzo ważne jest zbieranie faktur dokumentujących zakupy wyżej wymienionych artykułów szkolnych, których będziecie państwo dokonywali na rok szkolny 2016/2017 – wyjaśniają pracownicy Urzędu Gminy Stare Bogaczowice.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej