Tygodnik DB2010

Uchwalili program rewitalizacji

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Mieroszowa, rajcy większością głosów podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025”.

 

Lokalny Program Rewitalizacji to dokument strategiczny Gminy Mieroszów, jednocześnie nowoczesne narzędzie integrujące oraz naprawcze zdegradowanych przestrzeni miejskich i wiejskich. Program obejmuje pięć głównych dziedzin: społeczną, gospodarczą, przestrzenno-funkcjonalną, środowiskową i techniczną. Zadania realizowane w ramach programu pozwolą na szeroko rozumianą aktywizację społeczną, poprzez umożliwienie ubiegania się przez: wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorców, instytucje pomocy społecznej, instytucje kultury, organizacje pozarządowe o fundusze z Unii Europejskiej, w tym pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

(RED)

 

SONY DSC

Rada Miejska Mieroszowa uchwaliła lokalny program rewitalizacji.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej