Tygodnik DB2010

Zgaśnie Słoneczko Unisławia?

Mieszkańcy Unisławia Śląskiego walczą o uratowanie przedszkola prowadzonego w tej wsi przez Stowarzyszenie „Słoneczko Unisławia”. Ich zdaniem wypowiedzenie przez gminę lokalu, w którym działa przedszkole, będzie równoznaczne z jego zamknięciem. – Likwidacja tej placówki nie leży w gestii burmistrza – broni się Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.

 

– W nawiązaniu do pisma z dnia 16.06.2016 r., w którym wypowiada Pan bez żadnych konsultacji z mieszkańcami oraz członkami Stowarzyszenia najem lokalu położonego w Unisławiu Śląskim 4B, w którym od 2007 r. działa niepubliczne przedszkole „Słoneczko Unisławia”, w którym do dnia dzisiejszego wychowanie przedszkolne zdobyło około 100 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w imieniu oburzonych tą decyzja mieszkańców Unisławia Śląskiego prosimy o merytoryczne uzasadnienie tej decyzji – piszą w interpelacji Dorota Skibska – radna Rady Miejskiej Mieroszowa i Iwona Bandurska-Szewczyk – sołtys Unisławia Śląskiego oraz prezes Stowarzyszenia „Słoneczko Unisławia”. – Stowarzyszenie generuje dla Gminy Mieroszów wpływy z tytułu dzierżawy lokalu w kwocie około 12 tys. zł rocznie – część dotacji na przedszkole wraca do Gminy (w 2015 r. dotacja Gminy wynosiła 16 tys. zł). W placówce zatrudnionych jest 2 pracowników etatowych oraz dwóch na podstawie innych umów, co rodzi za sobą kolejne korzyści dla Gminy Mieroszów w postaci odprowadzanych podatków od wynagrodzeń. Likwidacja przedszkola spowoduje nieodwracalne straty edukacyjne unisławskich dzieci w wieku 3-6 lat z uwagi m.in. na fakt, iż dzieci nie będą korzystać z przedszkola w odległym Sokołowsku lub Mieroszowie, gdyż te w wieku 3-4 lata są za małe na transport „gimbusem” bez indywidualnej opieki np. rodzica. Zgodnie z art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 82 ust. 1 i 1a, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka – obowiązek taki winien spoczywać szczególnie na Gminie Mieroszów jako organie nadzorującym przedszkole i przedmiotowe wypowiedzenie narusza postanowienia w/w ustawy. Likwidacja przedszkola, a tym samym jak sądzimy finalna sprzedaż lokalu, w którym się znajdowało doprowadzi do nieodwracalnej sytuacji likwidacji miejsca spotkań mieszkańców, gdyż na terenie przynależnym do nieruchomości mieści się plac biesiadny, boisko wielofunkcyjne i plac zabaw, a tym samym zakończą się cykliczne imprezy typu: „Bieg Słoneczek”, turnieje siatkarskie, odpusty parafialne itd. Ponadto twierdzenie zawarte w Pana piśmie, iż Stowarzyszenie od 31.08.2011 r. bezumownie zajmuje nieruchomość położoną w Unisławiu Śląskim 4b wydaje się niezasadne, gdyż w okresie do dnia dzisiejszego (5 lat) naliczana i wypłacana była przez Gminę Mieroszów Stowarzyszeniu dotacja, a Stowarzyszenie regulowało należności z tytułu najmu lokalu argumentują.

Do tych stwierdzeń odniósł się burmistrz Mieroszowa.

– Gmina Mieroszów w roku 2008 ratując „Małe Przedszkole” w Unisławiu Śląskim, przejmując jego prowadzenie na 6 miesięcy od wrocławskiej Fundacji Kalos kai Agathos umożliwiła tworzącemu się wówczas Stowarzyszeniu Słoneczko Unisławia poprowadzenie przedszkola. Stowarzyszenie otrzymało w roku 2008 w nieodpłatne użytkowanie do 30 sierpnia 2011 część nieruchomości w budynku nr 4B w Unisławiu Śląskim. Po okresie na jaki została zawarta umowa Stowarzyszenie, jako organ prowadzący niepubliczne „Małe Przedszkole”, nie dopełniło warunków zapisanych w ustawie o systemie oświaty m.in. zapewnienie warunków działania placówki, nie uregulowało spraw dotyczących dalszego użytkowania. Ustawa o systemie oświaty mówi wyraźnie, że organ prowadzący placówkę oświatową, w tym przypadku jest to Stowarzyszenie Słoneczko Unisławia, musi zapewnić odpowiednie warunki i bezpieczeństwo swoim wychowankom. Budynek, w którym funkcjonuje przedszkole wymaga natychmiastowej wymiany ogrzewania. Piec oraz instalacja są w bardzo złym stanie technicznym, szacunkowa wycena mówi o koszcie ponad 60 tys. zł. W związku z tym, że Gmina corocznie dopłaca do funkcjonowania „ Małego Przedszkola” (w roku 2014 było to ponad 42 tys. zł, w roku 2015 kwota ponad36 tys. zł) jest to dużym obciążeniem dla Gminy. Tegoroczny budżet nie przewiduje środków na wymianę instalacji centralnego ogrzewania w budynku. O ewentualnej likwidacji przedszkola dowiedziałem się z interpelacji złożonej przez Panią Skibską, ale to organ prowadzący zgodnie z przepisami, a jest nim Stowarzyszenie Słoneczko Unisławia, może zamknąć placówkę. Likwidacja tej placówki nie leży w gestii Burmistrza. Jeżeli okazałoby się, że Stowarzyszenie chciałoby zaprzestać prowadzenia przedszkola, pragnę poinformować, że na terenie gminy funkcjonują dwa publiczne przedszkola, w których znajdą się miejsca dla dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym, a w każdej szkole podstawowej są oddziały przedszkolne – wyjaśnia Marcin Raczyński.

Robert Radczak

herb mieroszowa

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej