Tygodnik DB2010

Tarnacki z mandatem

Rada Powiatu Wałbrzyskiego podczas poniedziałkowej sesji odrzuciła wniosek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wygaszenia mandatu radnego Marka Tarnackiego. W głosowaniu nad uchwałą 4 radnych było za wygaszeniem mandatu, 11 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. Marek Tarnacki, były przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego, a obecnie opozycyjny radny, odniósł się do zarzutów stawianych mu przez Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

 

Przypomnijmy: w nr 5 (277) Tygodnika DB 2010 z 4 lutego 2016 r., w artykule „Wygaszą mandat radnemu?”, informowaliśmy o możliwości wygaszenia mandatu radnemu Markowi Tarnackiemu, któremu zarząd powiatu zarzuca bezumowne zajęcie gruntu w pasie drogi powiatowej. – Twierdzenia o wykorzystywaniu mienia powiatu wałbrzyskiego jest niedopuszczalne, gdyż nie zakończyło się jeszcze postępowanie administracyjne w tej kwestii, jak również procedura prawna dotycząca ustalenia tej kwestii oraz tryb odwoławczy przysługujący w sytuacji stwierdzenia niepomyślnego orzeczenia – tłumaczył na naszych łamach radny Marek Tarnacki. Z kolei w nr 7 (279) Tygodnika DB 2010 z 18 lutego 2016 r., opublikowaliśmy nadesłaną do naszej redakcji informację Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego na temat wywłaszczenia gruntów pod budowę obwodnicy Czarnego Boru, co jest jednym z punktów spornych między władzami powiatu a radnym Tarnackim. Po tej publikacji ponownie głos zabrał były przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego:

– W związku z wyznaczonym na 29 lutego 2016 r. terminem procedowania przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie dalszego sprawowania przeze mnie funkcji radnego Powiatu Wałbrzyskiego, czego powodem stało się skierowane do wiadomości publicznej, w tym Radnych Powiatu Wałbrzyskiego oraz lokalnych mediów pismo z dnia 15 lutego 2016 r. podpisane przez panów: Jacka Cichurę – Starostę Wałbrzyskiego, Krzysztofa Kwiatkowskiego – Wicestarostę Wałbrzyskiego, Mirosława Potapowicza – Członka Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego informuję, że pismo to pod pozorami dbania o transparentność życia publicznego, stanowi w istocie brutalny, bezprawny zamach ukierunkowany na zdyskredytowanie mnie i pozbawienie zaufania koniecznego do sprawowania funkcji radnego Powiatu Wałbrzyskiego. Zachodzi wysokie, graniczące z pewnością podejrzenie, iż jego sporządzenie i upublicznienie wyczerpuje nie tylko naruszenie znamion przestępstwa z art. 231 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm., dalej jako k.k.), ale również art. 49 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). Są to czyny ścigane z oskarżenia publicznego, a zatem sprawą z urzędu zajmuje się właściwa jednostka prokuratury. Inkryminowane działanie narusza również w rażący sposób § 50 pkt 5 Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.

W tym stanie rzeczy, korzystając z niezbywalnego, przysługującego każdemu Człowiekowi prawa do ochrony swojej godności, zamierzam nie tylko podjąć działania ukierunkowane na pociągnięcie w/w osób do odpowiedzialności karnej, ale również zwrócić uwagę na sposób działania w/w osób jako Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego właściwych organów nadzoru.

W tym celu zwrócę się do odpowiedniego organu nadzoru nad działalnością Powiatu Wałbrzyskiego, w myśl ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. , poz. 1445 ze zm.), wykorzystując w tym zakresie pełnię swoich gwarantowanych ustawowo kompetencji, ukierunkowanych na zniwelowanie skutków działania, które godzi w moje uzasadnione, chronione prawem interesy – napisał do naszej redakcji radny Marek Tarnacki.

(RED)

 marek tarnacki drzewa

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Tarnacki.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej