Tygodnik DB2010

Skarżą burmistrza i marszałka

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, na podstawie zawiadomienia od mieszkańca Jedliny Zdroju, dopatrzył się nieprawidłowości w działaniach burmistrza Jedliny Zdroju oraz… marszałka województwa dolnośląskiego. O rzekomych nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków pieniężnych oraz dysponowaniu mieniem na terenie gminy Jedlina Zdrój władze powiatu powiadomiły między innymi wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. – Informacje dotyczące hali spacerowej w Jedlinie-Zdroju są nieprawdziwe – odpiera zarzuty Leszek Orpel, burmistrz Jedliny Zdroju.

hala spacerowa jedlina

 

 

 

 

 

Grzegorz Sar, mieszkaniec Jedliny Zdroju, przekazał władzom powiatu wałbrzyskiego informacje dotyczące – jego zdaniem – nieprawidłowego wykorzystywania zbudowanej na placu Zdrojowym (przy wsparciu funduszy unijnych) hali spacerowej wraz z oranżerią.

– Ze względu na to, że opisywane nieprawidłowości dotyczą umowy o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WD pt. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny w Jedlinie Zdroju- Etap II” podjęliśmy próbę wskazania tych nieprawidłowości Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego – czytamy w piśmie zarządu powiatu, skierowanym 25 stycznia 2016 roku do wicepremiera Mateusza Morawieckiego. – Niestety – pomimo opisania wprost naruszeń umowy, a przede wszystkim trwałości projektu i niedokonywania znaczącej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku do dnia 30 listopada 2017 roku – informacja ta została zbagatelizowana i uznana za nieważną, i niewymagającą przeprowadzenia jakiejkolwiek weryfikacji wskazanych naruszeń. Tym samym – nie zgadzając się ze stanowiskiem Marszałka Województwa – podtrzymując w pełni zasadność podjęcia kontroli we wskazanym wyżej zakresie – uważamy za konieczne podjęcie stanowczych czynności celem zapobieżenia (gdyż proceder trwa nadal) istotnemu naruszeniu warunków umowy o dofinansowanie j.w. oraz uniemożliwieniu łamania ogólnie przyjętych zasad poprzez umożliwienie stosowania komercji za środki publiczne.

Pismo do wicepremiera zostało uzupełnione przez zarząd powiatu dokumentami stanowiącymi interwencję powiatowych urzędników, pismem Grzegorza Sara oraz – jak czytamy – „lakoniczną, acz niedopuszczalną (według naszej oceny) odpowiedzią Marszałka Województwa Dolnośląskiego”.

– I tak, według uzyskanych informacji, władze Gminy Jedlina Zdrój prowadziły inwestycję pod nazwą „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny w Jedlinie Zdroju – Etap 2”.Modernizacja terenu przy uzdrowiskowej pijalni wód – Jedlina Zdrój. Zadanie 1 – Park Zdrojowy ( działka nr 60/2, 180/12, 181/3, 416, 418, 180/11) obręb nr 4 Jedlina Zdrój” polegająca na wybudowaniu oranżerii oraz hali spacerowej zlokalizowanej przy pl. Zdrojowym. Następnie Gmina zawarła w dniu 30 października 2013 roku umowę o udzielenie koncesji (…), na mocy której Gmina oddała wskazane wyżej obiekty w użytkowanie prywatnemu przedsiębiorcy, prowadzącemu tam działalność komercyjną. Z treści umowy wynika, iż prowadzona tam miała być działalność związana z halą spacerową oraz małego lokalu gastronomicznego, natomiast w rzeczywistości prowadzone jest tam centrum rehabilitacji, a zatem obiekty wskazane nie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Przedmiotowy obiekt wykorzystywany jest pod działalność komercyjną, niezgodną ze stanem faktycznymi i przyjętymi założeniami, a dodatkowo wydanymi pozwoleniami co do sposobu użytkowania. Koniecznym jest tutaj wskazanie również, że w związku z samowolną zmianą sposobu użytkowania obiektu, bez wymaganego zgłoszenia, organ nadzoru budowlanego – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu wydał w dniu 8 września 2015 roku postanowienie o wstrzymaniu użytkowania przedmiotowego obiektu. Biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności bagatelizujące stanowisko organu, jakim jest Marszałek Województwa – na opisane nieprawidłowości, koniecznym staje się podjęcie stanowczych czynności zarówno w stosunku do Burmistrza Jedliny Zdrój w zakresie prawidłowości realizacji projektu, w tym jego trwałości oraz niedokonywania modyfikacji, jak również w stosunku do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, ze względu na nienależyte sprawowanie kontroli i brak reakcji na wskazane naruszenia, o co niniejszym wnosimy – podkreśla Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

Tymczasem władze podwałbrzyskiego uzdrowiska odpierają zarzuty.

– Jednoznacznie i zdecydowanie stwierdzam, że informacje przekazywane przez Grzegorza Sara dotyczące  Hali Spacerowej w Jedlinie-Zdroju są nieprawdziwe – czytamy w piśmie skierowanym do naszej redakcji przez burmistrza Jedliny – Zdroju Leszka Orpla. – Grzegorz Sar kilkaset razy w ciągu roku składa różnego rodzaju zapytania w trybie dostępu do informacji publicznej, doniesienia obywatelskie do przeróżnych urzędów oraz skargi najczęściej na działalność Burmistrza do Sądu Administracyjnego (notabene kolejna jego skarga właśnie dzisiaj została przesłana do WSA). Pomimo wyjaśnień udzielanych przez urzędników oraz niekorzystnych dla niego wyroków sądowych nie powstrzymuje go to przed kolejnymi pytaniami (często na ten sam temat) i doniesieniami.

Uprzejmie informuję, że dokumentacja dotycząca inwestycji pod nazwą „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju”, w ramach którego, między innymi  powstał obiekt Hali Spacerowej jest dostępna w Urzędzie Miasta. Inwestycja była kontrolowana przez służby Urzędu Marszałkowskiego pod względem finansowym oraz rzeczowym i została w sposób prawidłowy rozliczona. Sposób funkcjonowania Hali Spacerowej był od samego początku uzgadniany ze Spółką Akcyjną „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina”. Wyłonienie Koncesjonariusza i prowadzenie przez niego działalności operatorskiej i świadczenie usług jest zgodne z założeniami wniosku o dofinansowanie tej inwestycji, co potwierdził Urząd Marszałkowski pismem z dnia 24.04.2012 r. Koncesjonariusz został wybrany w postępowaniu w oparciu o ustawę o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Do sposobu prowadzenia Hali Spacerowej przez Koncesjonariusza Spółka Akcyjna „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina”, której kuracjusze korzystali z obiektu, nie wnosiła żadnych uwag ani zastrzeżeń.

W związku z otrzymaną kopią postanowienia skierowanego do Koncesjonariusza wydanego przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wałbrzychu i zawartych w nim zarzutach o zmianie sposobu użytkowania hali spacerowej oraz zmianie obciążeń Gmina powoła komisję, która dokonała w dniu 11.09 2015 r. wizji w obiekcie oraz przeprowadziła rozmowę z przedstawicielem Koncesjonariusza. Nie stwierdzono naruszenia warunków koncesji, ani zmiany sposobu użytkowania Hali Spacerowej. Również w dniu 22.10.2015 r. dokonano kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, która nie wykazała żadnych nieprawidłowości i zagrożeń. Sporządzoną dokumentację przesłano do Urzędu Marszałkowskiego.

Kończąc z przykrością pragnę poinformować, że działania Grzegorza Sara spowodowały wypowiedzenie w dniu 29.01.2016r. przez Koncesjonariusza umowy koncesyjnej. Na marginesie dodam, że „dzięki” temu pracę straciło trzech mieszkańców Jedliny-Zdroju, a Gmina będzie zmuszona poszukiwać nowego koncesjonariusza, co przy obecnej atmosferze wokół Hali Spacerowej może być trudne – dodaje Leszek Orpel.

Robert Radczak

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej