Tygodnik DB2010

Remonty zabytków

herb czarnego boru

Wójt Gminy Czarny Bór ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Czarny Bór. Wniosek może złożyć podmiot, który posiada tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego. Dotacje mogą być udzielane na prace, które zostaną przeprowadzone w roku 2016. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określa załączona uchwała rady gminy w tej sprawie. Termin składania wniosków upływa z 1 lutego 2016 roku. Wnioski, sporządzone na obowiązującym wzorze, należy składać osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Czarny Bór lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Czarny Bór, ul. XXX-lecia PRL 18, 58-379 Czarny Bór. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji – przy rozpatrywaniu wniosków komisja oceniająca uwzględni w szczególności: znaczenie historyczne zabytku, jego stan techniczny, merytoryczną wartość złożonego wniosku oraz procentowy udział środków finansowych innych niż wnioskowana dotacja na realizację prac.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej