Tygodnik DB2010

Strefa zamieszkania

Na ulicy Bocznej w Walimiu wprowadzona została zmiana organizacji ruchu, polegająca na oznakowaniu drogi prowadzącej do Zespołu Szkół w Walimiu, Centrum Sportu i Rekreacji oraz placów zabaw znakami D-40 i  D-41. A to oznacza wprowadzenie strefy zamieszkania na całym odcinku drogi ze względu na małą szerokość jezdni oraz wspólny ruch pieszych i pojazdów.

 

– Przypominamy, że zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym „strefa zamieszkania” jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych  określa w § 58 definicję znaku D-40 „strefa zamieszkania”. Z przepisu tego wynika m.in., że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji „strefy zamieszkania”, to m.in.: prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami; możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej; prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h; zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne. Na ulicy Bocznej w Walimiu wyznaczone są miejsca do parkowania, dlatego przypominamy, że w pasie jezdni parkowanie jest zabronione – podkreślają pracownicy Urzędu Gminy w Walimiu.

(RED)

walim_ulica

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej