Tygodnik DB2010

Komu wyprawka szkolna?

We wtorek, 1 września, rozpoczyna się nowy rok szkolny. Wielu uczniów będzie mogło skorzystać z dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programy „Wyprawka szkolna”.

szkola pwalika

 

 

 

 

 

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2015r. poz. 938). Program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” obejmuje 3 grupy uczniów:

1. uczniów klas III szkoły podstawowej oraz klas III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

2. uczniów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 kontynuują naukę według nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach odpowiednio na poziomie klasy IV technikum;

3. uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym; z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tymz zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wyżej wymieniona.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych będzie posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zgodnie z programem, uczniowie niepełnosprawni mają prawo do dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku przez ministra edukacji. Dofinansowanie może także dotyczyć zakupu materiałów edukacyjnych – w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:

* uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawyz dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 574 zł.

* uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);

* uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

Zgodnie z programem, wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, składa się do dyrektora szkoły, który przekazuje informację o uczniach uprawnionych do objęcia programem do organu prowadzącego szkołę. Dotację otrzymuje gmina, która następnie przekazuje środki na rachunek bankowy szkoły. W zależności od rodzaju klasy i rodzaju niepełnosprawności, wysokość dofinansowania w roku 2015 wyniesie na jednego ucznia od 225 zł do 770 zł. Więcej na stronie www.men.gov.pl.

(RED)

Tags:

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej