Tygodnik DB2010

Zostań ławnikiem

Do 30 czerwca 2015 roku przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Świdnicy, kadencja 2016 – 2019. Nabór dotyczy 12 miejsc w sądzie okręgowym oraz 8 w sądzie rejonowym.

SONY DSC

Aby zostać ławnikiem, należy mieć co najmniej 30 lat, mieć polskie obywatelsko , wykształcenie minimum średnie, dobre zdrowie oraz nieposzlakowaną opinię. Ławnikiem nie może zostać osoba karana. Wyboru ławników do sądów okręgowych dokona Rada Miejska w Świebodzicach w głosowaniu tajnym, najpóźniej do końca października 2015 roku. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym , pokój nr 8-9 (I piętro) w godzinach pracy urzędu. Informacje pod numerami telefonu: 74 666-95-10 – lub 74 666-95-15. Druki karty zgłoszenia na ławnika sądowego można pobierać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, pokój nr 8-9 (I piętro) oraz w BIP.

Ławnik to niezawodowy członek składu orzekającego (sądu), stanowiący czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości. Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości został zapisany w art. 182. Konstytucji RP. W zakresie orzekania ławnik posiada większość prerogatyw sędziego: jest niezawisły, podlega tylko konstytucji i ustawom, a jego głos w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego. Ławnik nie może jednakże przewodniczyć rozprawie sądowej, a ponadto nie musi uzasadniać zdania odrębnego, jeżeli takie złożył.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej