Tygodnik DB2010

Walim wyprzedzi Europę

– Po zakończeniu realizacji projektu, gmina Walim będzie miała wyższy wskaźnik dostępu do szybkiego internetu nawet od czołowych państw Unii Europejskiej – powiedział Andrzej Halicki, Minister Administracji i Cyfryzacji podczas wizyty w Walimiu.

SONY DSC

Szef resortu uczestniczył w uroczystym podpisaniu umowy pomiędzy gminą Walim, a wykonawcą projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”. Umowa dotyczy zaprojektowania i budowy infrastruktury sieci szerokopasmowej, dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szkolenie beneficjentów.

– Dzięki dofinansowaniu z  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8. Oś Priorytetowa-Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion), w wysokości 6 155 686,00 zł, około 95 % obszaru gminy zostanie pokryte siecią umożliwiającą dostęp  do internetu za pomocą łącza WiFi. Dzięki temu wszyscy mieszkańcy oraz turyści będą mogli bezpłatnie korzystać z sieci globalnej. Ponadto zakupionych zostanie blisko 400 zestawów komputerowych, które zostaną przekazane do gminnych instytucji kulturalnych i oświatowych – w ilości 90 sztuk – oraz mieszkańcom gminy Walim – w ilości 300 sztuk – wytypowanym na podstawie opracowanego regulaminu. W szczególności zostaną one przekazane zdolnym uczniom, osobom spełniającym kryteria dochodowe, osobom niepełnosprawnym oraz osobom w wieku 50 plus. To skuteczny element walki z tzw. wykluczeniem cyfrowym. Realizacja projektu przewidziana jest na okres 5 lat. Obejmuje nie tylko stworzenie systemu dostępu do internetu, ale również późniejszą modernizację zestawów komputerowych – wyjaśnia Adam Hausman, wójt gminy Walim.

Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest do 31 grudnia 2015 roku.

– Gmina Walim wyprzedziła inne gminy w Polsce, realizując projekt w takiej technologii, na tak szeroką skalę – podkreślił minister Andrzej Halicki, który z włodarzami gminy Walim oraz posłanką na Sejm Izabelą Katarzyną Mrzygłocką odwiedził Rzeczkę, by osobiście obejrzeć drogę powiatową nr 3356 D, wiodącą z Rzeczki do Walimia. Jej przebudowa na odcinku 3,815 km zostanie dofinansowana – w ramach rezerwy celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków mających znamiona klęski żywiołowej – promesą Ministra Administracji i Cyfryzacji w wysokości 3,4 mln. zł. Środki te otrzymał powiat wałbrzyski i to on będzie realizował to zadanie. Na zakończenie pobytu w gminie Walim minister zwiedził Sztolnie Walimskie.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej