Tygodnik DB2010

Przetarg w Gminie Stare Bogaczowice

WÓJT GMINY STARE BOGACZOWICE

na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2204) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 128/4 o powierzchni 0,2912 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa, PsIV, Bi. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087854/3. Cena wywoławcza nieruchomości: 120.000,00 zł.

 Wadium: 12 000,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 500,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Starych Bogaczowicach w granicach działki nr 902/4 o powierzchni 0,1085 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVb, PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00053538/5. Cena wywoławcza nieruchomości: 75.000,00 zł.

Wadium: 7.500,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 500,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej).

Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Strudze w granicach działki nr 52/6 o powierzchni 0,09 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00087855/0. Cena wywoławcza nieruchomości: 50.000,00 zł.

Wadium: 5.000,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 500,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Cieszowie w granicach działki nr 149 o powierzchni 0,2053 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV, PsV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00054932/4. Cena wywoławcza nieruchomości: 35.000,00 zł.

Wadium: 3.500,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 500,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej.

Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

5. Nieruchomość zabudowana położona w Jabłowie w granicach działki nr 35/3 o powierzchni 0,18 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem B. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00080822/1. Cena wywoławcza nieruchomości: 75.000,00 zł.

Wadium: 7.500,00 zł.

Koszty przygotowania dokumentacji wynoszą 650,00 zł., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy przed podpisaniem umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

Istnieje możliwość okazania granic działki za dodatkową odpłatnością.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.07.2019 r. o godz. 9.00 w sali nr 216 Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub przelać na konto Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych 32203000451110000000877670.

Do dnia 04.07.2019 r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Gminy. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy Stare Bogaczowice jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.

Cena nieruchomości, osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej, przy czym za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto Gminy, uznaje się datę lokacji środków na rachunku Gminy. Gmina Stare Bogaczowice zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227 lub pod numerem telefonu

( 074) 84-52-163 lub (074) 84-52-220.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice i na tablicy ogłoszeń w Starych Bogaczowicach, Cieszowie, Strudze, Jabłowie oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/) w dniach od 06.06.2019 r. do 09.07.2019 r.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej