Tygodnik DB2010

Zatrudnią pracownika socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

poszukuje osoby na stanowisko

pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach

(1 etat, pełny wymiar czasu pracy, umowa na zastępstwo)

I Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub państw Unii Europejskiej, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich;
 4. pracownikami socjalnymi mogą być wyłącznie:
  1. osoby posiadające dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  1. osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku praca socjalna;
  1. osoby, które do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyły studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie – dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku i zrealizowały w toku nauki wymaganą liczbę 330 godzin przedmiotów oraz odbyły 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158);
  1. osoby posiadające dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna uzyskany przed dniem 1 stycznia 2007 r.;
  1. osoby posiadające dyplom uzyskania, do dnia 1 stycznia 2008 roku, tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;
  1. osoby, które przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyły lub kontynuowały studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie i uzyskały dyplom ukończenia tych studiów;
  1. osoby, które ukończyły przed dniem 1 maja 2004 r. studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,
  1. osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia – kontynuowane w dniu 1 maja 2004 r. i ukończone do 31 października 2007 roku;
  1. osoby posiadające wykształcenie wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia i uzyskały dyplom;
  1. osoby zatrudnione przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które do dnia 31 października 2007 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskały tytuł licencjata;
  1. osoby zatrudnione przed 1 maja 2004 r. na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które do dnia 31 października 2009 r. ukończyły studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia;
  1. osoby zatrudnione na stanowiskach pracowników socjalnych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. przed dniem 1 maja 2004 roku i w latach poprzednich (przed 2004 r.) – o ile były zatrudnione zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami, tj. posiadały wymagane wcześniejszymi przepisami kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

II Wymagania dodatkowe

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochrony danych osobowych;
 3. wysoka kultura osobista;
 4. zdolności interpersonalne;
 5. znajomość obsługi komputera;
 6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem i bardzo wysoka odporność na stres;
 7. wiedza w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 8. umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami;
 9. samodzielność w działaniu;
 10. wykazywanie własnej inicjatywy i kreatywność;
 11. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z beneficjentami pomocy;
 12. nieposzlakowana opinia;
 13. zdolność uczenia się i chęć podnoszenia kwalifikacji.

V Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny oraz życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV) – podpisane odręcznie;
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (świadectwo szkolne, dyplom);
 3. kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i staż pracy (przykładowo: kopie zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, stażach, kopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
 4. podpisane oświadczenie własne o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydata, który jest osobą niepełnosprawną.

               Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRACOWNIK SOCJALNY” w terminie do 31 maja 2019 r. do godz. 14:00 do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, pok. nr 4 – sekretariat lub drogą korespondencyjną: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kasprzaka 7, 58-370 Boguszów-Gorce. Decyduje data wpływu dokumentów do jednostki. Aplikacje, które wpłyną po upływie podanego terminu nie będą rozpatrywane.

               Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j .Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)”.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej