Tygodnik DB2010

Skorzystaj z bonifikaty

Od 1 stycznia 2019 r., na mocy ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, następuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, bez konieczności wydawania decyzji w tej sprawie.

Dotychczasowa opłata roczna za użytkowanie wieczyste zmienia się w tzw. opłatę „przekształceniową”. Wysokość opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywała w dniu przekształcenia. W uproszczeniu – w roku 2019 nic się nie zmienia, opłatę za użytkowanie wieczyste za lokale i budynki mieszkalne należy wnieść w dotychczasowej wysokości w terminie do 31 marca br. Zostanie ona zaliczona jako opłata „przekształceniowa”. Rozwiązanie to zostało wprowadzone Uchwałą III/17/18 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc, na mocy której osoby fizyczne otrzymują 95% bonifikatę. Bonifikata dotyczy tylko osób fizycznych będących właścicielami budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, którzy jednorazowo uiszczą opłatę. Z 50% bonifikaty będą mogli skorzystać mieszkańcy, którzy dokonają opłaty do 30 listopada 2020 roku.

Na potwierdzenie zmiany prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gmina Boguszów-Gorce wyda nieodpłatnie zaświadczenie, do dnia 31 grudnia 2019 r. Na wniosek właściciela nieruchomości zaświadczenie może zostać wydane wcześniej po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 50 złotych. Zaświadczenia będą wydawane na nazwiska właścicieli, którzy figurują w księgach wieczystych nieruchomości.

(KD)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej