Tygodnik DB2010

Punkt gastronomiczny do wynajęcia

OFERTA NA DZIERŻAWĘ TERENU POD PUNKT GASTRONOMICZNY
PRZY UL. KŁODZKIEJ W JEDLINIE-ZDROJU – ACTIVE JEDLINA (KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY)

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju ogłasza ofertę na dzierżawę terenu pod punkt gastronomiczny przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym (Active Jedlina) przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

Przedmiot dzierżawy: teren przeznaczony pod dzierżawę znajduje się w obrębie Active Jedlina (kompleksu sportowo-rekreacyjnego) przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w bezpośrednim sąsiedztwie z:

 • zbiornikiem wodnym,
 • boiskiem sportowym do gry w piłkę nożną,
 • boiskiem sportowym do gry w petanque,
 • parkingiem i toaletami,
 • Parkiem Aktywności „Czarodziejska Góra” (z całorocznym torem saneczkowym i parkiem linowym z wieloma atrakcjami).
  Powyższy teren sąsiaduje z drogą wojewódzką.
 • Powierzchnia terenu dzierżawy: 70m2 – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
 • Warunki dzierżawy.
  a) okres dzierżawy – do ustalenia
  b) cena wywoławcza czynszu dzierżawnego netto wynosi: (stawka za 1m2 – 3,29zł/1 m2)
  tj. 70 m2 x 3,29 zł = 230,30zł netto miesięcznie (słownie: dwieście trzydzieści złotych 30/100 netto miesięcznie)

Do powyższej kwoty doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%.
Stawka czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w Monitorze Polskim.
Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości oraz za zużyte media.
Przedmiotowy teren w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój określony jest jako teren usług, sportu i rekreacji.
c) wymagania dotyczące obiektu gastronomicznego:

 • prowadzenie działalności gastronomicznej w sposób spełniający wszelkie wymagania dotyczące tego typu działalności,
  d) dzierżawca nie gwarantuje wyłączności na usługę gastronomiczną podczas imprez odbywających się na terenie Active Jedlina (kompleksie sportowo-rekreacyjnym) w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej.

Dostęp do mediów :
a) prąd – jest
b) woda – jest

Sposób przygotowania oferty:

Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa punktu gastronomicznego przy Active Jedlina, ul. Kłodzka w Jedlinie-Zdroju ” na adres Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój lub na e-mail cksekretariat@jedlinazdroj.eu.

Oferta winna zawierać :
a) imię, nazwisko i adres oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub podmiot
b) oferowany czynsz netto za miesiąc prowadzenia działalności, nie mniejszy niż w pkt. 3 b)
c) sposób zagospodarowania terenu,
d) ewentualne inne propozycje, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez komisję ofertową.
e) oświadczenie, że oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, miejscem posadowienia działalności, znane mu są warunki dzierżawy
i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej