Tygodnik DB2010

Ograniczenie niskiej emisji w Boguszowie-Gorcach

W Gminie Boguszów-Gorce trwa realizacja zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Boguszów-Gorce poprzez budowę systemu zarządzania energią, drogi rowerowej oraz obiektów P&R wraz z modernizacją systemu oświetlenia drogowego obejmującego wymianę oświetlenia drogowego, przebudowę przystanków autobusowych oraz budowę drogi rowerowej. Efekty są już widoczne w całym mieście: w dzielnicy Kuźnice wymieniono słupy i oprawy oświetleniowe oraz zainstalowano system zarządzania energią, w dzielnicy Gorce wymieniono kable, słupy, nowe oprawy oraz zainstalowano system zarządzania energią, przy ul. Olimpijskiej wybudowano drogę rowerową oraz przebudowano przystanki przy ul. Głównej, Kamieniogórskiej i Traugutta.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 – Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW.

Łączny koszt projektu wyniesie 4,6 mln złotych, z czego dofinansowanie z RPO WD 20140-2020 to prawie 3,4 mln złotych a jego zakończenie zaplanowano na koniec lutego tego roku.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej