Tygodnik DB2010

Zmiany, zmiany, zmiany…

Od kilku tygodni do redakcji Tygodnika DB 2010 napływają od Czytelników informacje na temat zmian kadrowych w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach oraz w instytucjach mu podległych. Klub Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc uważa, że zwolnienia dotykają osób związanych z Komitetem Wyborczym Sylwii Dąbrowskiej, która przegrała jesienne wybory na burmistrza miasta. – Zmiany są podyktowane tylko względami organizacyjnymi i merytorycznymi – odpowiada Sebastian Drapała, zastępca burmistrza Boguszowa-Gorc.

Z informacji docierających do redakcji Tygodnika DB 2010 wynika, że „mieszkańcy Boguszowa-Gorc zbierają podpisy pod petycją w związku z nieoczekiwanym zwolnieniem Pani Katarzyny Bernaś – Kierownika Centrum Kulturalno-Kongresowego Witold i żądają natychmiastowego przywrócenia jej do pracy”.

O zwolnieniach alarmują także radni Klubu Razem dla Boguszowa-Gorc:

– W urzędzie miejskim oraz podległych jednostkach zwalnia się już masowo kierowników i dyrektorów oraz pracowników. Na ich miejsce przyjmowane są osoby bezpośrednio związane z koalicją wyborczą Jacek C. – Sławomir Wójcik. I tak zawrotną karierę robi Pani Magdalena Wójcik, która w kilka tygodni po aresztowaniu Jacka C; wygrała szybki konkurs na inspektora do spraw rekreacji w OSiR Boguszów-Gorce. Stanowisko pracy w OSiR tej pani chyba się nie spodobało, w związki z czym po dwóch tygodniach objęła stanowisko kierownika Centrum Witold, zaraz po tym jak pozbyto się wieloletniego pracownika – pani Katarzyny Bernaś. Jakie kompetencje ma ta Pani? Jakie kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą? O to pytają mieszkańcy; rodzice dzieci, które nie wyobrażają sobie zajęć bez pani Kasi. Wszyscy zostali zaskoczeni tą informacją. Podobna sytuacja ma się w OSR Dzikowiec – tam pozbyto się kierownika Grzegorza Urbana; który posiadał wszelkie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu stoku i obsłudze wyciągu oraz wszelkie kompetencje do piastowania tego stanowiska. Przy okazji pracę otrzymał także radny z komitetu Jacka C. – Krzysztof Krajewski. Zanim przedstawimy okoliczności zatrudnienia nowego kierownika należy dodać, że zarówno Centrum Kulturalno – Kongresowe Witold jak i Ośrodek Sportowo Rekreacyjny Dzikowiec to projekty unijne, które trwają. W związku z tym, że osoby zatrudnione na chwilę obecną nie mają kwalifikacji zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zagrożona jest trwałość projektów, a co za tym idzie zwrot wielu milionów środków zewnętrznych, o czym nie ma wiedzy nowa Pani Prezes ZGM oraz zastępca burmistrza! Czy narażając gminę na wielomilionowe straty nie popełniają przestępstwa? Do Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach, jeszcze przed aresztowaniem Jacka C., ściągnięto ze Starostwa Wałbrzyskiego Pana Ryszarda Skrobackiego; który bez konkursu zasiadł na stanowisku inspektora w wydziale zarządzania mieniem gminy, by po dwóch tygodniach pracy w UM zostać kierownikiem Dzikowca. Przy czym, niejako przy okazji, pozbyto się wieloletniego kierownika wydziału WZMG, w którym pracował od lat, za rzekomy mobbing! Pani Barbara Nowak, bo o niej mowa, jest wieloletnim pracownikiem z doświadczeniem i wiedzą, ponadto w okresie ochrony. Przy zwolnieniu nie powiedziano jej wobec kogo stosowała rzekomy mobbing; nie zastosowano procedury antymobbingowej, która od lat istnieje w UM w Boguszowie-Gorcach. Wszystko to dzieje się w gabinecie p.o. sekretarza Miasta Boguszowa-Gorc Grzegorza Łuczko przy udziale radcy prawnego oraz nowej pani prezes ZGM (kandydatki do rady miejskiej z komitetu Pana Jacka C.). Należy powiedzieć, że takich sytuacji jest więcej, dotyczy to także dyrektora Centrum Obsługi Jednostek miasta zwolnionego dyscyplinarnie. Jego miejsce zajęła już dziś Pani Agnieszka Zdeb – żona jednego z radnych powiatowych kandydujących z komitetu starosty wałbrzyskiego pana Kwiatkowskiego! Zastępca Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc podejmuje takie decyzje, nie znając pracowników, ich kompetencji, wieloletniego zaangażowania w pracę na rzecz mieszkańców i miasta, a także ich sukcesów z działań podejmowanych w mieście. Wszystko to wygląda na zemstę powyborczą!

Klub Radnych Razem dla Boguszowa – Gorc oświadcza, że w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zwolnień kierowników Urzędu Miasta Boguszów Gorce oraz kierowników Jednostek Organizacyjnych i Spółek Miasta – Klub złożył stosowne interpelacje do Przewodniczącego Rady Miasta oraz Zastępcy Burmistrza. Biorąc pod uwagę ilość zwolnionych osób oraz celowość, wyjaśnienie uważamy za stosowne i wymagające natychmiastowej odpowiedzi. Pragniemy podkreślić również, że zwolnione osoby były związane z kontrkandydatką na burmistrza, koalicji jaka zawiązała się w czasie II tury wyborów, a zatem zachodzi podejrzenie kierowania się przy zwolnieniach kwestią polityczną, a nie podważaniem kompetencji osób zwolnionych. W związku z informacjami o nowych zatrudnieniach i sposobie naboru na wolne stanowiska, również podjęliśmy działania wyjaśniające – czytamy w liście nadesłanym do redakcji Tygodnika DB 2010.

Ratusz odpowiada

– Odnosząc się do Pana pytań związanych z docierającymi do redakcji DB 2010 informacjami od opozycyjnych radnych informuję, że formułowane w nich zarzuty i sugestie są nieprawdziwe i przedstawione w nierzetelny sposób – odpisał nam Grzegorz Łuczko, pełniący obowiązki Sekretarza Miasta Boguszowa – Gorc.

– W każdej gminie, podobnie jak w każdym innym przedsiębiorstwie osoba zarządzająca – w przypadku miasta jest to kierownik jednostki w osobie Burmistrza Boguszowa – Gorc – ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań. Normalne jest zatem, że do ich wykonania dobiera pracowników, co do których posiada pełne przekonanie do ich kompetencji i doświadczenia, a tym samym może takiemu pracownikowi zaufać, iż będzie on wykonywał starannie, sumiennie i terminowo postawione przed nim zadania. W odniesieniu do pracowników Urzędu Miejskiego i kierowników jednostek wyłączną kompetencję do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz Miasta, zaś do pracowników jednostek i spółek czynności te leżą w gestii kierowników tych jednostek. W obecnej sytuacji zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym kompetencje Burmistrza Miasta posiada pan Sebastian Drapała – Zastępca Burmistrza Boguszowa – Gorc.

Nieprawdą jest teza o masowym zwalnianiu kierowników i pracowników, gdyż Zastępca Burmistrza rozwiązał umowę o pracę z dwojgiem pracowników, zgodnie z uprawnieniami i przepisami prawa, mając ku temu powody. Odnośnie zatrudnienia pana Ryszarda Skrobackiego, to został on zatrudniony na mocy art. 22 Ustawy o pracownikach samorządowych w formie porozumienia w sprawie przeniesienia służbowego pracownika między jednostkami samorządowymi. O potrzebie wzmocnienia kadrowego Wydziału Zarządzania Mieniem Gminy wnioskowała ówczesna pani kierownik wydziału. Pozostałe osoby wymieniane w nierzetelnych informacjach przekazywanych do Pana redakcji nie są pracownikami Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach.

Nieprawdziwe i szkalujące dobre imię są inwektywy pod adresem pani Magdaleny Wójcik. Pani Magdalena zgłosiła swoją aplikację w otwartym konkursie na stanowisko inspektora, ogłoszonym przez dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Boguszowie – Gorcach. Konkurs był przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami – ogłoszenie o naborze było opublikowane na stronie BIP OSiRu, i w wymaganym terminie wpłynęła jedna aplikacja. Podteksty o „szybkim konkursie”, sugerujące jakieś nieprawidłowości bądź niejawność procesu rekrutacji, są oszczerstwem szerzonym przez klub radnych Razem dla Boguszowa – Gorc.

Pani Katarzyna Bernaś również nie była pracownikiem Urzędu Miejskiego, zatrudniona była w spółce prawa handlowego ZGM Sp. z o.o. i z posiadanych przez nas informacji wynika, że zarówno pracodawca jak i pracownik wspólnie rozwiązali umowę o współpracy na mocy porozumienia stron. Ciężko zatem mówić tu o zwolnieniu z pracy pani Bernaś. Nadmieniam, że pani Bernaś jest nadal zatrudniona w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach. Radny Grzegorz Urban również zatrudniony był w w/w spółce, i z posiadanych przez nas informacji wynika, że sam zgłosił się do przełożonego i poprosił o rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Radni klubu Razem dla Boguszowa – Gorc sugerują także, że zwolnienia tych osób były skutkiem ich powiązania z osobą kontrkandydatki obecnego burmistrza, co jest oczywistą nieprawdą, gdyż zmiany personalne są czasami niezbędne w każdej jednostce czy też przedsiębiorstwie. Nadmieniam także, że poprzedni burmistrz pan Waldemar Kujawa w trakcie urzędowania zwolnił z pracy kilkunastu pracowników, i dziwnym trafem ci sami radni akceptowali te decyzje z aprobatą – dodaje Grzegorz Łuczko.

Robert Radczak

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej