Tygodnik DB2010

Nabór na staże

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu przy wsparciu środkami Unii Europejskiej realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim i wałbrzyskim grodzkim (IV)” w ramach PO WER.

CZYM JEST STAŻ?
Stanowi on formę aktywizacji zawodowej osoby bezrobotnej, która umożliwia nabycie umiejętności praktycznych/kompetencji do wykonywania pracy przez realizowanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według określonego programu. Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć opiekuna stażu.
Stażysta otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

OKRES TRWANIA NABORU
Od 21 stycznia 2019 r.

DLA KOGO?
Pomoc adresowana jest do osób bezrobotnych (kobiet i mężczyzn) w wieku 18-29 lat (tj. osób, które ukończyły 18 rok życia a nie ukończyły 30 roku życia), pozostających bez pracy, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu jako bezrobotne.

CO ZYSKASZ?
Możliwość odbycia stażu i otrzymania stypendium na czas udziału w tej formie.

KONTAKT
 osobiście: p. 106, ul. Ogrodowa 5B, Wałbrzych,
 telefonicznie: (74) 84 07 378.

DODATKOWE INFORMACJE
 www.walbrzych.praca.gov.pl

SŁOWNICZEK
 PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej