Tygodnik DB2010

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy

Burmistrz Głuszycy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane pedagogiczne lub o specjalności administracja,
 4. co najmniej 3-letni staż pracy;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r., poz. 1458);
 8. stan zdrowia pozwalający na pracę na określonym stanowisku;
 9. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
 10. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.
 • Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych;
 • znajomość zagadnień dot. pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych;
 • znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności samorządowych instytucji kultury,
 • znajomość Statutu Centrum Kultury- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głuszycy,
 • umiejętności kierowania zespołem ludzi i umiejętności organizatorskie,
 • kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność,
 • prawo jazdy kategorii B.
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • zarządzanie oraz prowadzenie gospodarki finansowej Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna,
 • realizacja zadań wynikających ze Statutu Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,
 • wydawanie wewnętrznych aktów prawnych regulujących działalność jednostki,
 • wykonywanie funkcji pracodawcy (przełożonego) wobec pracowników jednostki,
 • współdziałanie z instytucjami kultury, władzami samorządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi.
 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • zatrudnienie: powołanie na czas określony do dnia 31.12.2023 roku, pełny wymiar etatu: 1 etat,
 • miejsce wykonywania pracy: Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy,                        ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca,
 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie,
 • praca wymagająca wyjazdów służbowych.
 • Wymagane dokumenty:
 • życiorys(CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • kserokopie świadectw pracy, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • oświadczenie o wymaganym stanie zdrowia,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydata  – osoby niepełnosprawnej)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru, o treści:

„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Głuszycy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko

……………………………………………………………………………………………………………

 • Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
 • Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania”.

…………………………

podpis

 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu Miejskiego Głuszycy przy ul.Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 15.02.2019 roku do godziny 12.00.

Zamkniętą kopertę należy oznakować: „Dotyczy konkursu na wolne stanowisko – Dyrektor Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy”.

Oferty niekompletne, złożone osobiście lub które wpłyną pocztą po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.

 • Inne informacje:
 • Statut Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy jest dostępny na stronie internetowej jednostki www.ckmbp.gluszyca.pl
 • Informacje o wykonaniu planu finansowego Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy za 2017 rok są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuszyca w zakładce Zarządzenia Burmistrza → Zarządzenia 2018 → Zarządzenie Nr 22/O/2018, natomiast informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna  w Głuszycy za I półrocze 2018 roku – Zarządzenie Nr 87/O/2018.
 • Kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania konkursowego.
 • Informacje o wynikach naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuszyca, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w siedzibie Centrum Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy.
 • Na każdym etapie postępowania prowadzonego naboru zastrzega się możliwość jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 74 88 66 744.

Informacja

w sprawie przetwarzania danych osobowych

w procesie rekrutacji

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Urząd Miejski w Głuszycy ul.Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, informuje o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, tel. 74-84-59-479, bok@gluszyca.pl          
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy na podstawie Pana/Pani zgody.
 3. Inspektor ochrony danych i jednocześnie osoba kontaktowa w sprawie przetwarzanych danych –

kontakt: e-mail: kuba@eduodo.pl lub abi@eduodo.pl

 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 • W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 2 celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 •  Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej