Tygodnik DB2010

Szukają dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury

Burmistrz Mieroszowa ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów.

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Miejsce pracy: Mieroszów, ul. Żeromskiego 28

Wymagania w stosunku do kandydatów:

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne;
 3. co najmniej 5-letni staż pracy;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j.Dz.U. 2018 poz. 1458 ze zm.);
 7. stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na kierowniczym stanowisku,
 8. przedłożenie w formie pisemnej autorskiego programu działania Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie na najbliższe 3 lata z uwzględnieniem warunków organizacyjno – finansowych instytucji, według wzoru znajdującego się w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 6/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 4 stycznia 2019 r.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku w gminnych ośrodkach kultury;
 2. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury oraz znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury oraz z zakresu prawa pracy, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
 3. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi;
 4. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i sportową oraz twórczością artystyczną;
 5. umiejętności kierowania zespołem ludzi i dobra organizacja pracy własnej i zespołowej;
 6. znajomości języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się;
 7. cechy osobowości: kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność;

III. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1. Ustalenie rocznego Programu działalności Mieroszowskiego Centrum Kultury, który obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku kalendarzowym.

2. Zarządzanie Centrum, w tym zarządzanie całością mienia Centrum.

3. Podejmowanie decyzji finansowych do wysokości posiadanych środków w oparciu o plan finansowy.

4. Do zadań Dyrektora należy realizacja statutu Centrum, a w szczególności:

a) nadawanie regulaminu organizacyjnego;

b) ustalanie głównych kierunków działalności;

c) zarządzanie zasobem ludzkim Centrum;

d) zarządzanie majątkiem i prowadzenie gospodarki finansowej;

e) reprezentowanie Centrum na zewnątrz;

f) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Centrum.

5 . Prowadzenie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w Centrum.

IV. Wymagane dokumenty :

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys – Curriculum Vitae;
 3. dokument poświadczający wykształcenie: odpis dyplomu lub zaświadczenie  o ukończeniu studiów (po zakończeniu procedury konkursu do zwrotu)
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
 6. oświadczenia kandydata:

a) o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

b) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art. ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz.U.2018 r. poz. 1458 ze zm.),

f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz.U. 2018 r. poz.1000 ze zm.)”.

 1. zaparafowany wzór umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury tj. Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie  ogłoszenia  konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie.
 2. pisemny, autorski Program działania Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji kultury wg wzoru znajdującego się w załączniku nr 3 do  zarządzenia nr 6/2019 Burmistrza Mieroszowa z dnia 4 stycznia 2019 r. . w sprawie  ogłoszenia  konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie;

List motywacyjny, życiorys – CV, oświadczenia oraz program kandydat zobowiązany jest podpisać własnoręcznie, a kserokopie dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

Kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy, zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

V. Składanie dokumentów:

1.Oferty należy składać do dnia 4 lutego 2019 r. do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie”– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1,58-350 Mieroszów, I piętro, pok. nr 7 – sekretariat. Oferty można przesyłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie. Dokumenty, które będą składane oraz przesyłane pocztą muszą wpłynąć do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie do dnia 4 lutego 2019r.do godz. 15.30. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.

VI. Etapy naboru:

1) I etap naboru: wybór osób spełniających wymagania niezbędne i dodatkowe; osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie lub korespondencyjnie.

2) II etap naboru: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania.

VII. Dodatkowe informacje:

1.Kandydat na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury może zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności tej instytucji po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w siedzibie MCK, przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie (tel. 748801269).

2. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 26 luty 2019 r.

3. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Mieroszowa odrębnym zarządzeniem powoła Komisję Konkursową.

4.Kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku naboru indywidualnie – telefonicznie i korespondencyjnie.

5.Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana w BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie oraz upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.

Burmistrz Mieroszowa

Andrzej Lipiński

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej