Tygodnik DB2010

Powiat ma budżet

18 grudnia 2018 r. odbyła się II Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego. W porządku obrad największe zainteresowanie i dyskusje wzbudziła uchwała budżetowa Powiatu Wałbrzyskiego na 2019 r. Głosami radnych koalicyjnych, budżet powiatu został uchwalony.

Za jego przyjęciem opowiedziało się 9 radnych, 6 było przeciwnych, a 1 radny się wstrzymał od głosu, 1 radny był nieobecny.

Budżet Powiatu Wałbrzyskiego po stronie dochodów zamyka się kwotą 49 907 942,47 zł, a po stronie wydatków kwotą 50 891 782,90 zł. Oszacowane dochody dotyczą: dochodów bieżących – 47 544 262,47 zł, dochodów majątkowych – 2 363 680 zł – z realizacji projektu „Platforma e-usługa administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu”. Wydatki na 2019 r. dotyczą: wydatków bieżących w wysokości 44 340 982,90 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 6 550 800 zł. W zakresie inwestycji przyjęto wydatki związane z poprawą infrastruktury drogowej i mostowej w powiecie w kwocie 2 949000 zł oraz realizacji projektu inwestycyjnego „Platforma e-usług administracji publicznej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu” w kwocie 2 780 800 zł. W budżecie na 2019 rok ustalono, że planowany deficyt w kwocie 983 840,43 zł oraz spłata kredytu w wysokości 1 660 000 zł sfinansowane zostaną przychodami pochodzącymi z wolnych środków pozostałych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia roku 2018 w kwocie 2 643 840,43 zł.

Projekt budżetu został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

(NS)

Głosami radnych koalicyjnych, budżet powiatu został uchwalony.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej