Tygodnik DB2010

Doktorzy w ratuszu

D

Wałbrzyszanka Sylwia A. Bielawska, doktor nauk humanistycznych, zastąpi Zygmunta Nowaczyka na stanowisku zastępcy prezydenta Wałbrzycha.

Sylwia A. Bielawska jest absolwentką Liceum Medycznego w Wałbrzychu (1994 r.). Edukację kontynuowała w Kolegium Nauczycielskim oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (filologia polska, specjalność nauczycielska). W 2003 r. ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podyplomowe studia z zakresu edytorstwa i polityki wydawniczej, następnie rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2010 r. obroniła w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pracę doktorską „Kultura książki Wałbrzycha w latach 1945–1989”, za którą otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek im. Leona Marszałka za najlepszą pracę doktorską z zakresu edytorstwa (2012 r.).

Pracę zawodową rozpoczęła w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu jako bibliotekarz odpowiedzialny m.in. za organizację spotkań autorskich. W latach 2001–2008 pracowała w Wydawnictwie Uczelnianym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, gdzie koordynowała prace związane z działalnością naukową i edytorską. Po reorganizacji uczelni w październiku 2008 r. objęła stanowisko dyrektora nowo powołanej jednostki organizacyjnej Biblioteki i Wydawnictwa Uczelnianego PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Od tej pory zarządzała i koordynowała prace zespołu bibliotekarzy oraz osób zajmujących się działalnością edytorską. Zaimplementowała hybrydalny model biblioteki akademickiej oraz wdrożyła system informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni. Członkini Konsorcjum Dolnośląskich Bibliotek Cyfrowych (2008 r.) oraz redaktor kwartalnika naukowego „Silesius Info”. Współinicjatorka i redaktorka „Nowej Kroniki Wałbrzyskiej” regionalnego rocznika (od 2013 r.). Koordynatorka przedsięwzięć wydawniczych realizowanych przez publiczne biblioteki w regionie. Współorganizatorka wielu konferencji naukowych (regionalnych, krajowych, międzynarodowych) organizowanych przez uczelnie oraz biblioteki w kraju. Wiedzę uzyskaną w trakcie pracy przełożyła na program szkoleń z zakresu zarządzania zmianami w bibliotekach; prowadzi szkolenia dla bibliotek publicznych w całym kraju z zakresu profesjonalnej obsługi klienta/czytelnika (zwłaszcza „trudnego”), budowania trwałych relacji, CRM, wizerunku itp. Autorka 1 monografii, 49 artykułów w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych z zakresu czytelnictwa, zarządzania i zmian w bibliotekach, książki regionalnej oraz historii książki. Obecnie prowadzi badania na temat ilościowej i jakościowej oceny dorobku wydawniczego PWSZ, które będą podstawą pracy habilitacyjnej.

Nowa pani wiceprezydent za swoją pracę otrzymała wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in. Zasłużony dla PWSZ AS w Wałbrzychu (2014), Brązowy Krzyż Zasługi (2014), nagroda indywidualna II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne (2015).

(ESZ)

PWSZ AS Portrety pracowników administracji. Wałbrzych, 05.10.2018 fot. Jacek Zych / Dziennik Wałbrzych

Sylwia A. Bielawska

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej