Tygodnik DB2010

Współpraca Dla Rozwoju – stawiamy na rekreację, sport, turystykę i integrację społeczną

Rozbudowa infrastruktury rowerowej jest istotna dla rozwoju Gminy Stare Bogaczowice. Budowa ścieżek rowerowych nie powinna mieć tylko charakteru lokalnego, ale przede wszystkim łączyć sołectwa z Wałbrzychem, Szczawnem – Zdrój oraz Świebodzicami. Inwestycje te wymagają współdziałania gminy z zarządcami dróg. Budowa długich, spójnych ciągów rowerowych wpłynie na rozwój bardzo popularnej turystyki. Najistotniejszą jest budowa drogi rowerowej od ronda w Szczawnie Zdroju przez Strugę do tzw. drogi Czereśniowej i dalej do Starych Bogaczowic. Drugim ważnym projektem jest budowa trasy rowerowej łączącej Świebodzice z Cieszowem i z ruinami zamku Cisy. Obecnie realizowana jest inwestycja zagospodarowania masywu Trójgarbu, w której jednym z zadań jest wyznaczenie tras rowerowych na tym obszarze. Połączenie tych ścieżek rowerowych z planowanymi trasami, umożliwi rozwój infrastruktury turystycznej. Napływ turystów pozwoli stworzyć szanse na wzrost popytu na wszelkiego rodzaju usługi związane z obsługą ruchu turystycznego.

W obecnej kadencji dokonaliśmy rewitalizacji zalewu. Ważne jest, aby dalej rozbudowywać ofertę turystyczną zalewu o nowe atrakcje.

Chcę, by nowa Rada Gminy Stare Bogaczowice podjęła uchwały pozwalające na udzielenie wsparcia sportowcom, bo młodzież i dzieci powinny aktywnie spędzać wolny czas i realizować się w różnych dyscyplinach sportu. Widoczny wzrost ofert sportowych (basen, boks, sztuki walki, kolarstwo, piłka nożna) jakie kierowane są do naszych młodszych mieszkańców oraz zainteresowanie nimi ich rodziców, powinno być poparte przez gminę w sposób szczególny. Ustanowienie dla najlepszych sportowców systemu stypendiów powinno być motywacją do uzyskiwania coraz lepszych wyników sportowych oraz promowania Gminy Stare Bogaczowice w kraju i za granicą.

Rozbudowana przeze mnie w tej kadencji baza sportowa nie jest jeszcze wystarczająca. Chcę rozbudować stadion w Starych Bogaczowicach o elementy związane z lekkoatletyką: bieżnię tartanową oraz stanowiska do konkurencji technicznych. Zadanie to będzie realizowane przy dużym udziale środków zewnętrznych (trwa projektowanie). Deklaruję kontynuację kolejnych edycji półmaratonu górskiego „Z flagą na Trójgarbie”, która z roku na rok gromadzi coraz większą liczbę biegaczy i kibiców oraz innych cyklicznych imprez sportowych o zasięgu ponad gminnym.

Integracja mieszkańców to nie tylko rekreacja, sport i turystyka. Widzę potrzebę stworzenia w każdym sołectwie nowoczesnych miejsc, w których mieszkańcy będą mogli się spotykać. Teraz są w budowie dwa lokalne ośrodki integracji społecznej w Strudze i Chwaliszowie. Powstające Centrum Wsparcia w Strudze będzie miało za zadanie prowadzić do aktywizacji społeczno – zawodowej dorosłych oraz udzielać im właściwego wsparcia. Natomiast w Chwaliszowie powstaje Centrum Międzypokoleniowe, którego zadaniem jest integracja osób starszych, dzieci i młodzieży. Kolejna nowoczesna świetlica powstanie w Cieszowie – zbudowana zostanie przy pomocy środków zewnętrznych. Złożony wniosek o dofinansowanie został wysoko oceniony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, co daje realne szanse rozpoczęcia budowy na początku 2019 roku. Najbliższe pięć lat to unowocześnienie świetlic wiejskich w innych sołectwach. Niezwykle ważne jest, aby nasi mieszkańcy mieli możliwość spotkań, integracji oraz spędzania wolnego czasu w miejscach do tego przygotowanych. Nowoczesne, dobrze wyposażone świetlice to w naszych czasach nie luksus, to standard.

Chcemy, aby nasza gmina nadal się rozwijała, dlatego wśród naszych najważniejszych założeń znajdują się także:

  1. Rozwój infrastruktury mieszkaniowej poprzez budowę mieszkań komunalnych, mieszkań na wynajem oraz przygotowanie terenów pod budownictwo jednorodzinne.
  2. Gazyfikacja miejscowości w Gminie Stare Bogaczowice.
  3. Kontynuacja modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej – chodniki i drogi.
  4. Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
  5. Wspieranie wymiany źródeł ogrzewania.
  6. Współpraca z Wałbrzychem w celu zapewnienia pełniejszej komunikacji.

Mirosław Lech

kandydat na wójta Gminy Stare Bogaczowice

 

***

Kandydaci KWW Współpraca Dla Rozwoju do Rady Gminy Stare Bogaczowice

 

Izabela Kamińska

W minionej kadencji, wraz z władzami gminy i radnymi z klubu Współpraca Dla Rozwoju, zrealizowaliśmy szereg inwestycji, które przyczyniły się do rozwoju Gminy Stare Bogaczowice. Zrobiliśmy bardzo dużo, jednak jest jeszcze wiele do zrobienia. Ostatnie 4 lata były dla mnie niezwykle pracowite. Mimo to zdecydowałam się ponownie kandydować, bo chcę nadal aktywnie uczestniczyć w wyznaczaniu kierunku rozwoju naszej gminy oraz decydować, na co będą wydawane nasze wspólne pieniądze. Obecność w radzie gminy daje mi także możliwość stania na straży potrzeb mojej miejscowości, a wobec Strugi mam jeszcze wiele planów. Będę zabiegała o budowę ścieżek rowerowych, co poprawi bezpieczeństwo na drogach. Niezwykle ważne jest dla mnie dbanie o porządek i czystość – chcę uporządkować teren stawu przy ul. Głównej (przy wjeździe na bloki nr 32). Będę również dążyła do likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Kontynuując starania o świetlicę, która właśnie powstaje, włączę się w organizację zajęć dla dzieci.

 

Emilia Kmiecik

Pierwszą inwestycją, którą chcę zrealizować w nowej kadencji jest budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w Strudze – został już wydzielony i społecznie oczyszczony teren pod budowę placu na ul. Kolejowej. Kolejnym priorytetem jest pozyskiwanie dotacji na panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, rekuperacje i inne inicjatywy służące oczyszczeniu powietrza w gminie. Mam w planie usunięcie zbiornika przeciwpożarowego w Strudze, który dziś jest zbiornikiem nieczystości. Zadbam również o odnowienie szlaków turystycznych na Trójgarb i innych dróg w nasze góry. Ważna jest kontynuacja chodnika od Strugi do ronda w Szczawnie – Zdroju. Nadal będę podejmowała działania zmieniające wizerunek Strugi, dbając o jej czystość oraz wygląd, będę organizowała imprezy kulturalne, warsztaty i spotkania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bardzo ważne jest doświetlanie wsi Struga na ulicach: Kolonia, Głównej i Kolejowej. Będę także zabiegała o dostęp gazu ziemnego oraz kanalizacji w naszej wsi.

Aneta Rajca

W poprzednich wyborach zostałam wybrana do rady gminy z osobami, które wykazały się ogromną chęcią pracy na rzecz lokalnej społeczności. Radni klubu Współpraca dla Rozwoju są bardzo aktywni w składaniu w imieniu mieszkańców wniosków i petycji oraz podejmowali w swoich miejscowościach wiele inicjatyw służących integracji lokalnych społeczności. Dzięki naszemu zaangażowaniu nasza mała ojczyzna zmienia się na lepsze. Zwiększyło się bezpieczeństwo mieszkańców, powstały nowe miejsca do rekreacji i sportu, polepszyła się nasza zwykła codzienność. Dla mnie zaufanie mieszkańców Chwaliszowa da mi możliwość kontynuowania wielu rozpoczętych projektów: przebudowy drogi wraz z chodnikami, wyznaczenia przejść dla pieszych, budowy wiat przystankowych, poprawy nawierzchni dróg gminnych. Kolejna kadencja to czas na realizację projektów związanych z budową Centrum Integracji Społecznej i zagospodarowaniu terenu wokół niego. Moim celem jest aktywizacja mieszkańców od najmłodszych do najstarszych, by czuli, że wieś jest dla nich i oni ją tworzą.

 

 

Rodryg Świteńki

Gmina Stare Bogaczowice rozwija się bardzo szybko, a obecność w radzie gminy pozwoli mi pracować przy projektach i realizacji kolejnych inwestycji. Dzięki temu zadbam o interesy wsi Stare Bogaczowice – moich bliższych i dalszych sąsiadów. Jako radny będę zabiegał o powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Stare Bogaczowice. Zadbam także o rozwój demokracji i współżycia społecznego wśród dzieci i młodzieży. Wiem jak ważną rolę w naszej gminie pełnią organizacje pozarządowe, dlatego dołożę wszelkich starań, aby ich działania były wspierane przez gminę. Nadal będę aktywnie uczestniczył w działaniach na rzecz najstarszych mieszkańców naszej gminy. Chcę wspierać organizacje seniorów w programach kierowanych do ich grupy społecznej. Zadbam także o promocję Gminy Stare Bogaczowice, a w szczególności Starych Bogaczowic w celu rozwoju turystyki historycznej, pieszej i rowerowej.

 

Ariel Zarzeczny

Kadencja 2014-2018 zbliżą się ku końcowi. Moje plany na najbliższe lata są związane z dalszym rozwojem gminy. Przede wszystkim to 10 ważnych spraw do zrealizowania, które są priorytetami na lata 2018-2023. Gazyfikacja miejscowości, rozbudowa infrastruktury drogowej- nowe drogi, chodniki, drogi rowerowe (w tym starania o budowę trasy rowerowej na odcinku Stare Bogaczowice-Szczawno Zdrój) oraz pełniejsza komunikacja z Aglomeracją Wałbrzyską. Kolejnym celem mojej pracy w radzie będzie budowa mieszkań pod wynajem oraz dalsze inwestowanie w ekologię (wymiana źródeł ciepła oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków). Lata 2018-2023 to nacisk na rozbudowę infrastruktury turystycznej – nowe szlaki, atrakcje, rozwinięta baza turystyczna. Nadchodząca kadencja to także dalsze prace nad zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców: montaż monitoringu, dalsza wycinka starych i niebezpiecznych drzew na „górach wałbrzyskich” czy nowe punkty świetlne. Wisienką na torcie będzie renowacja parku przy „moście wałbrzyskim”.

 

Materiał pochodzi i jest sfinansowany z KWW Współpraca Dla Rozwoju

Tags: , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej