Tygodnik DB2010

Konkurs ofert na najem baru w ZUS Wałbrzych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Wałbrzychu
58-390 Wałbrzych, ul. Kasztanowa 1

ogłasza pisemny konkurs ofert
na najem lokalu w celu prowadzenia baru gastronomicznego
w siedzibie Oddziału przy ul. Kasztanowej 1 w Wałbrzychu.

Przedmiotem konkursu jest wybór najkorzystniejszej oferty na najem pomieszczeń w celu prowadzenia baru gastronomicznego dla pracowników oddziału oraz klientów z zewnątrz.
Najem dotyczy lokalu o łącznej powierzchni 63,94m2 zlokalizowanego na parterze budynku. Konkurs ofert zostanie przeprowadzony na podstawie Regulaminu konkursu, który dostępny jest w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, pok. 228 (II piętro) budynku Oddziału oraz na stronie http://www.zus.pl/o-zus/inne-ogloszenia/sprzedaz-i-wynajem-nieruchomosci
Udział w konkursie wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł do dnia 04.10.2018 na konto: PKO BP 71 1020 5590 0000 0302 9360 7014
Oferty można składać w siedzibie Oddziału pokój 228 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „OFERTA na najem lokalu – bar gastronomiczny” do godz. 10.00 dnia 05.10.2018 lub przesłać pocztą. Otwarcie ofert, w części jawnej, nastąpi w dniu 05.10.2018 o godz. 10:15 pok. 236.
W razie uchylenia się uczestnika od zawarcia umowy, organizator konkursu zatrzymuje wadium. Dyrektorowi Oddziału ZUS w Wałbrzychu przysługuje prawo zakończenia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela w godz. 8:00 – 14:00
Jolanta Konop-Płotka, pod numerem telefonu: 74 649-72-25 e-mail: jolanta.konop@zus.pl
Krzysztof Marciniak tel. 74 649 -71-75, e-mail: krzysztof.marciniak@zus.pl

 

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej