Tygodnik DB2010

Ochrona powietrza w Szczawnie-Zdroju

Dobiega końca realizacja Programu KAWKA na terenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój. W latach 2015
– 2018 podpisano z mieszkańcami ponad 220 umów dofinansowania na wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne,
wysokosprawne kotły gazowe i opalane biopaliwami. Dla nas wszystkich oznacza to ponad 220 mniej dymiących
kominów w mieście. Ostateczne efekty ekologiczne zostaną określone we wrześniu br. jednakże już dziś można szacować,
że do powietrza w Szczawnie-Zdroju trafi ponad 1500 ton mniej tlenków węgla oraz ponad 30 ton mniej innych toksycznych
pyłów i gazów.

Zagadnienia związane z ograniczeniem niskiej emisji to kwestie wysoce aktualne
w kontekście ochrony środowiska i ludzkiego zdrowia. Najbardziej ekspansywnymi
źródłami zanieczyszczenia atmosfery są źródła związane z działalnością człowieka,
przede wszystkim lokalne kotłownie i transport samochodowy. Niska emisja związana
jest ze źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego niezwykle szkodliwymi
gazami i pyłami powstającymi do wysokości 40 m nad ziemią.
Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na nasze zdrowie oraz środowisko
w którym żyjemy. Problem ten jest szczególnie widoczny w okresie grzewczym.
Głównymi przyczynami takiej sytuacji są:
– stosowanie niskiej jakości węgla – węgiel mieszany z mułem węglowym o dużej
zawartości związków siarki, popiołu oraz innych toksyn; opał ten jest niskokaloryczny
– daje dużo mniej ciepła i trzeba go spalać więcej,
– palenie śmieci – plastiku, lakierowanego drewna, gumy czy innych odpadów powstających
w gospodarstwach domowych,
– korzystanie z przestarzałych lub niesprawnych urządzeń grzewczych, które nie
gwarantują optymalnych warunków do spalania paliw stałych oraz ich nieprawidłowa
eksploatacja.
Realizowany przez Gminę Szczawno-Zdrój Program KAWKA ma na celu likwidację
niskiej emisji. Działania gminy wpisują się w kierunek ustalony przez Sejmik Województwa
Dolnośląskiego, który Uchwałą Nr XLI/1406/17 podjętą w dniu 30 listopada
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie
dolnośląskim ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw, /Dz.Urz.Woj.Dol. poz. 5154 z 2017 r/ ograniczył możliwości
stosowania na terenie uzdrowisk dolnośląskich paliw stałych do celów grzewczych.
Od 1 lipca 2018 roku nie wolno stosować na terenie naszej gminy:
1) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich
wykorzystaniem,
2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego
węgla,
3) węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
4) biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.
Docelowo od roku 2028 na terenie uzdrowisk dolnośląskich zacznie obowiązywać
całkowity zakaz palenia w źródłach ciepła stosowanych w instalacjach centralnego
ogrzewania paliw stałych. Warto pomyśleć i zaplanować działania w tym zakresie już
dziś.
Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA –
Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej