Tygodnik DB2010

Gmina Wałbrzych szuka partnera do projektu

Gmina Wałbrzych ogłasza konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Konkurs przeprowadzony jest w trybie określonym w art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1307)

 

Cel współpracy partnerskiej:

 Współpraca przy przygotowaniu i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPDS.09.01.01-IP.02-02-307/18 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Poddziałania 9.1.1. Aktywna integracja – konkurs horyzontalny, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, dotyczy projektu na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnich, Ośrodkach Kuratorskich, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i ich rodzin.

 

Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu, którego celem jest aktywna integracja społeczno – zawodowa uczestników projektu, tj. wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Składanie ofert:

 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Gminy Wałbrzych, w terminie do dnia 31.08.2018 r. do godz.16:30, pod adresem: Urząd Miejskie w Wałbrzychu – Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych z dopiskiem na kopercie: ,,Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkurs horyzontalny w ramach RPO WD 2014-2020”.

 

Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby Gminy Wałbrzych.

 

Więcej informacji na temat konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu http://bip.um.walbrzych.pl oraz pod numerem telefonu (74) 66-55-310, w godzinach od 8:00 do 14:00.

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej