Tygodnik DB2010

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej

Ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu.
Każde dziecko ma prawo do korzystania w pełni z życia. Ma prawo do nauki, zabawy, pracy, przyjaźni, miłości i samorealizacji. W tym celu Minister Edukacji Narodowej na mocy ustawy
z dnia 22 czerwca 2017 roku wprowadza program zwany programem „Za życiem”.
Program jest realizowany z jednostkami samorządu terytorialnego. Wiodącym ośrodkiem
w powiecie wałbrzyskim w celu realizacji wyżej wymienionego programu jest wskazana przez Starostę Powiatu Wałbrzyskiego Pana Jacka Cichurę, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, którą reprezentuje dyrektor Regina Marciniak
Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych):
1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
2) wskazanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności: rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
3) wskazanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
4) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatów, w tym:
a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
b) prowadzenie akcji informacyjnych,
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzicom.
Wspieramy rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia podkreśla dyrektor poradni Regina Marciniak.
Do tej pory zrealizowaliśmy 296 dodatkowych godzin zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych, posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu i były to min. zajęcia z psychologiem metodą kinezjologii edukacyjnej tzw. gimnastyka mózgu.
Metoda Kinezjologii Edukacyjnej ma za zadanie wspieranie naturalnego rozwoju człowieka poprzez wykonywanie prostych ćwiczeń fizycznych, w taki sposób aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Ćwiczenia Gimnastyki Mózgu stymulują określone ośrodki w mózgu. Ich zadaniem jest usprawnienie naszego systemu ciało – intelekt poprzez tworzenie nowych połączeń neuronalnych i usprawnianie już istniejących. Kinezjologia edukacyjna opiera się w głównej mierze na czterech rodzajach ćwiczeń: ćwiczenia umożliwiające przekroczenie linii środkowej – przygotowują do pracy wymagającej koordynacji obu rąk i oczu (motoryka mała) oraz do aktywności wymagającej koordynacji ruchowej w poruszaniu się i samoobsłudze (motoryka duża), sprzyjają do integracji prawej i lewej półkuli mózgu; ćwiczenia wydłużające, rozciągające mięśnie ciała – pomagają rozluźnić napięcia mięśni i ścięgien, które skróciły się w reakcji na nowe nieznane (stresujące) sytuacje; likwidują negatywny wpływ różnych odruchów, w tym obronnych, rozluźnienie i spokój jest sygnałem gotowości do podjęcia pracy poznawczej; ćwiczenia energetyzujące – zapewniają odpowiednią prędkość i intensywność przebiegu procesów nerwowych między komórkami; ćwiczenia postawy – wpływają na emocjonalno-limbiczny układ mózgu, stabilizują i rytmizują procesy nerwowe organizmu.
W ramach działań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego odbyły się również dodatkowe zajęcia z logopedą poprzez ćwiczenia logorytmiczne stanowiące związek ruchu z muzyką. Biorąc udział w tego rodzaju zabawach dzieci doskonali zakres i formę ruchu, a świat dźwięków wzbogacał ich doznania. Ćwiczenia logorytmiczne likwidują zaburzenia współtowarzyszące zaburzeniom mowy, a także dysfunkcje, które je powodują. Przyczyniają się do zaktywizowania rezerw funkcjonalnych oraz wykształcenia funkcji wielozmysłowych. Ponadto mają korzystny wpływ na osobowość najmłodszych oraz kształcą inwencję twórczą, usprawniają aparat mięśniowo-ruchowy dziecka i uwrażliwiają je na zjawiska akustyczne.
Zrealizowaliśmy również zajęcia z logopedą metoda Tomatisa czyli tzw. trening uwagi słuchowej jest to metoda kształcenia uwagi słuchowej (trening słuchowy, metoda stymulacji audio-psycho-lingwistycznej) Trening polega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzanie zwane „Elektronicznym Uchem” – jest to idealny model ludzkiego ucha. Stymulacja odbywa się poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki o zróżnicowanej częstotliwości. Elektroniczne Ucho ćwiczy ucho w taki sposób, aby mogło pracować bez zakłóceń.
Ćwiczenia te stymulują korę mózgową, która stanowi centrum procesów myślenia. Możemy dobrze słyszeć, ale to nie oznacza, że potrafimy dobrze słuchać – tzn. że mamy prawidłowo rozwiniętą uwagę słuchową. Możemy mieć trudności z prawidłową selekcją i analizą dźwięków, rozróżniania wysokich i niskich częstotliwości, a także nie posiadać umiejętności jednoczesnego kojarzenia znaku graficznego z dźwiękiem, co jest konieczne w przypadku poprawnego czytania i pisania. Może temu towarzyszyć nadpobudliwość psychoruchowa.
Badania dowiodły, że dźwięk stymuluje prawidłowe funkcjonowanie organizmu poprzez dostarczanie bodźców korze mózgowej. Ponadto trening poprawia lateralizację słuchową, czyli powoduje, że prawe ucho staje się dominujące. dzięki temu można lepiej kontrolować parametry głosu: intonację, barwę, głośność, rytm; a także płynność mowy, co usprawnia komunikowanie się z innymi.
Dla każdego pacjenta opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny (materiał dźwiękowy wraz z parametrami). Podczas terapii można rozmawiać, bawić się, grać w gry planszowe, spać (tylko w pierwszym etapie). Cały trening składa się z kilku faz od bardzo intensywnego pobudzania dźwiękowego do aktywnego udziału pacjenta.
Dla większych korzyści i komfortu naszych małych klientów wszystkie zaprojektowane zajęcia w ramach programu „Za życiem” uzupełniane były ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, usprawniającymi m.in. dużą i małą motorykę, narządy artykulacyjne, koordynację wzrokowo-ruchową podkreśla dyrektor poradni Regina Marciniak .Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłatne są bowiem finansowane z budżetu Państwa ,a efekty terapeutyczne bardzo zadowalające o czym świadczą docierające do nas opinie rodziców i pediatrów oraz empirycznie mierzalne efekty naszej pracy. Obecnie na okres wakacji poszerzamy naszą ofertę o rehabilitację na basenie ,którą prowadzić będą nasi fizjoterapeuci oraz hipoterapię.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:
al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 846 05 63, e-mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl
Sekretariat: 797-984-251
Dyrektor: 518-787-925
Punkt Diagnostyczno-Konsultacyjny: 518-787-916

Projekt finansowany jest z budżetu państwa.
Podstawę prawną Projektu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. 2016, poz 1860), Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ( Dz.U. 2016, poz. 1250) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2017r., poz. 1712).

pppp Kinezjologia Edukacyjna

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej