Tygodnik DB2010

Jednogłośne absolutorium

 

Wójt Gminy Walim Adam Hausman otrzymał od Rady Gminy Walim absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 r. Radni jednogłośnie skwitowali wójta.

 

Podczas odbywającej się 26 czerwca XLII Sesji Rady Gminy Walim nastąpiło rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2017. Wójt Adam Hausman  przedstawił informację z zakresu realizacji dochodów i wydatków budżetowych, następnie skarbnik gminy Lucyna Młot odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wykonania budżetu. W dalszej części obrad Jolanta Grzegorzek z Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Walim odczytała opinię komisji o wykonaniu budżetu za rok 2017 oraz oświadczyła, że po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz informacji o stanie mienia komunalnego wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Walim. Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium. Po głosowaniu Adam Hausman podziękował skarbnikowi gminy Lucynie Młot, kierownikom jednostek i współpracownikom podkreślając, że tylko współdziałanie w realizacji zamierzonych celów przynosi zamierzone efekty. Podziękowania skierował również do radnych i sołtysów za okazane zaufanie, podkreślając rolę wzajemnej współpracy.

(MG)

hausman sesja

Rada Gminy Walim jednogłośnie udzieliła absolutorium wójtowi Adamowi Hausmanowi.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej