Tygodnik DB2010

Inwestujemy w rozwój

 

Rozmowa z Mirosławem Lechem, wójtem Gminy Stare Bogaczowice.

 

Pana pierwsza kadencja na stanowisku wójta gminy stała pod znakiem inwestycji prowadzonych na terenie całej Gminy Stare Bogaczowice. Jak to wygląda w liczbach?

Mirosław Lech: – W latach 2015 -2017 wartość głównych inwestycji prowadzonych na terenie naszej gminy to ponad 4,5 mln zł, a na ich realizację pozyskaliśmy ze środków zewnętrznych kwotę blisko 1,358 mln zł.

 

Ten okres zdominowany był głównie inwestycjami w infrastrukturę drogową oraz budowę obiektów rekreacyjno – sportowych.

– Powstały dwa boiska w Starych Bogaczowicach, przebudowane zostało boisko w Lubominie, a nowych boisk do czekali się mieszkańcy w Nowych Bogaczowicach, Gostkowie, Cieszowie i Chwaliszowie. Całkowity koszt budowy tych wszystkich obiektów sportowych to prawie 900 tys. zł, a na realizację tego zadania pozyskaliśmy prawie 400  tys. zł. Na infrastrukturę drogową ,tj. budowę chodników, przebudowę dróg, montaż barier ochronnych itp. przeznaczyliśmy prawie 2 mln zł. Trzeba także przypomnieć dużą inwestycją zrealizowaną w 2015 r., czyli budowę świetlicy wiejskiej w Jabłowie. Wartość tej inwestycji to ponad 1,2 mln zł i została ona w całości sfinansowana ze środków własnych.

 

Są także projekty realizowane w partnerstwie z innymi gminami.

– Pierwszy z projektów rozpoczęliśmy w roku 2016 w partnerstwie z uzdrowiskową Gminą Szczawno – Zdrój oraz z Gminą Czarny Bór. Jego celem jest ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych masywu Trójgarbu i Chełmca. Jednym z elementów tego przedsięwzięcia jest budowa wieży widokowej na Trójgarbie oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej tj. wiaty, ławki, tablice informacyjne. Wspólnie z partnerami chcemy utworzyć 72 km szlaków turystycznych. Całkowita wartość tego projektu to 1,62 mln zł. Na realizację tego zadania pozyskaliśmy wspólnie z partnerami środki zewnętrzne ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w wysokości 1,377 mln zł oraz 500 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Drugi, także rozpoczęty w 2016 r., razem z gminami Walim, Czarny Bór oraz Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej. Gmina Stare Bogaczowice na realizację tego zadania otrzyma dofinasowanie na poziomie około 385 tys. zł. Celem tego projektu jest przede wszystkim zmniejszenie kosztów utrzymania sześciu budynków na terenie gminy poprzez pozyskanie dodatkowego źródła energii elektrycznej i ciepła, co spowoduje tym samym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

 

W roku 2018 dominują także inwestycje drogowe.

– W 2017 r. rozpoczęliśmy też szereg zadań inwestycyjnych, których zakończenie przewidujemy w bieżący roku. Gmina partycypuje w kosztach budowy chodników zarówno w ciągu dróg wojewódzkich jak i powiatowych. W Nowych Bogaczowicach w ciągu drogi powiatowej powstał chodnik o długości 270 mb. Wartość tego zadania to 111 561 zł. Planowana jest także budowa drugiego chodnika w ciągu drogi powiatowej w Strudze i na tę inwestycję gmina przekaże Powiatowi Wałbrzyskiemu w formie dotacji kwotę 150 tys. zł. Teraz Dolnośląska Służba Dróg i Kolei realizuje dużą inwestycję drogową, polegająca na przebudowie drogi w Starych Bogaczowicach oraz budowie w ciągu tej drogi chodnika. Cała wartość tej inwestycji to 2 147 835 zł. Gmina ma swój udział w budowie chodnika w wysokości 385 217 zł. Inwestycja będzie zakończona w tym roku. W trakcie realizacji są dwa zadania związane z przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwach Gostków i Cieszów. Koszt realizacji tych dwóch zadań to blisko 700 tys. zł, z czego kwotę 539 tys. zł gmina pozyskała ze środków zewnętrznych. Jeszcze w tym roku nastąpi odbudowa drogi gminnej w Gostkowie – tu także pozyskaliśmy dotację w wysokości 64 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

Drogi to nie wszystko…

– Oczywiście, dlatego priorytetowym zadaniem, które realizujemy, jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku szkoły. Jest to duża inwestycja, której celem jest przede wszystkim efektywne wykorzystanie energii cieplnej, obniżenie kosztów ogrzewania szkoły oraz poprawienie warunków użytkowania tego budynku. Zostaną docieplone ściany zewnętrzne całego budynku, a także strop, zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz będzie wymiana kotłowni olejowej na nową kotłownię na paliwo gazowe. Całkowita wartość tej inwestycji to 2 741 229 zł. Na ten cel pozyskaliśmy z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej 1 712 342 zł. Poza tym w dwóch sołectwach: Struga i Chwaliszów powstają Lokalne Ośrodki Integracji Społecznej. Szacujemy, że inwestycja ta zamknie się w kwocie ok. 2 675 410 zł . Złożyliśmy wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych także z ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej na 2 302 787,62 zł. Całość inwestycji planujemy zakończyć w roku 2019. Na tym jednak nie koniec, bowiem w tym roku chcemy rozpocząć budowę świetlicy wiejskiej w Cieszowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej. Na realizację tej inwestycji także chcemy pozyskać środki zewnętrzne. Został już złożony wniosek o przyznanie środków w wysokości 500 tys. zł do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na połowę wartości tej inwestycji.

(RED)

miroslaw lech 1

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej