NABÓR KANDYDATÓW NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

Polecamy26 kwietnia, 2018

OP.2110.1.2018                                                                  Mieroszów, dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

 

BURMISTRZ MIEROSZOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ

NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Pl.  Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

 

KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ROLNICTWA I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(nazwa stanowiska pracy)

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku gospodarka nieruchomościami, geodezja lub administracja;
 • staż pracy 4 lata;
 • obywatelstwo polskie;
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarką nieruchomościami;
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa, w szczególności z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office;
 • cechy osobowości: umiejętność zarządzania zespołem i podejmowania decyzji, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność,  dyskretność, odporność na stres.
  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie projektu dochodów i wydatków do budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
 • przygotowywanie sprawozdania oraz informacji z wykonania budżetu;
 • wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub od gminy, jeżeli nie zostały zabudowane na podstawie pozwolenia na budowę;
 • wyrażanie zgody na podział nieruchomości wspólnej;
 • ustalanie wywoławczych stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy wyposażaniu jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, instytucji i jednostek pomocniczych wydzielonymi nieruchomościami: dokumentacja geodezyjna oraz określająca wartość nieruchomości;
 • uwłaszczanie komunalnych osób prawnych posiadających w dniu 5 grudnia 1990 r. grunty w zarządzie;
 • realizacja ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe;
 • wyposażanie pracowniczych ogrodów działkowych w grunty;
 • prowadzenie spraw związanych z poświadczeniem oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego;
 • administrowanie lasami komunalnymi;
 • wyrażanie zgody na dysponowanie na cele budowlane działkami gminnymi nie będącymi drogami;
 • prowadzenie spraw związanych ze stawkami czynszu i opłat za lokale: nieruchomości budynkowe;
 • prowadzenie spraw w zakresie podziałów nieruchomości;
 • prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczeń nieruchomości;
 • wydawanie decyzji o ustaleniu opłat adiacenckich;
 • odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;
 • przygotowywanie nieruchomości do zamiany lub darowizny;
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd;
 • przygotowywanie wniosków na dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych: zmiana wpisu, założenie księgi wieczystej oraz uzyskanie odpisu;
 • prowadzenie spraw w zakresie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i analizowanie wniosków oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych w formie przetargu;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. w zakresie działania referatu – udział w zebraniach wspólnot;
 • udział w komisjach przetargowych;
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości IPE;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw;
 • przygotowywanie projektów umów, opinii, regulaminów, zarządzeń oraz uchwał;
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów z zakresu prowadzonych spraw;
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współudział w opracowywaniu planów, analiz i sprawozdań na potrzeby Rady Miejskiej Mieroszowa i jej komisji;
 • uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej Mieroszowa oraz jej komisji;
 • kierowanie i nadzór nad całością prac referatu i jego pracowników.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • praca na kierowniczym stanowisku urzędniczym;
 • praca jednozmianowa w wymiarze 1 etatu;
 • praca biurowa z obsługą sprzętu m. in. monitora ekranowego, komputera, drukarki, niszczarki, ksera, telefonu;
 • praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
 • praca w terenie.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż  6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 • życiorys – Curriculum Vitae, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 • dokument poświadczający wykształcenie: odpis dyplomu lub zaświadczenie  o ukończeniu studiów (po zakończeniu naboru do zwrotu);
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarką nieruchomościami;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

Uwaga:

Treść składanych oświadczeń przez kandydatów wymienionych w punkcie 6 musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, I piętro, pokój nr 7 – sekretariat lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego – Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów. Na kopercie należy umieścić adres zwrotny oraz dopisek: „Dotyczy naboru  na zastępstwo na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej”.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia  9 maja 2018 r. do godz. 1630.

Dokumenty, które będą składane oraz przesyłane pocztą muszą wpłynąć do urzędu  do dnia 9 maja 2018 r. do godz. 1630.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

 

Burmistrz Mieroszowa

Marcin Raczyński

herb mieroszowa

Tagi: , , , , ,