Tygodnik DB2010

NABÓR KANDYDATÓW NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

OP.2110.1.2018                                                                  Mieroszów, dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

 

BURMISTRZ MIEROSZOWA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

NA ZASTĘPSTWO NA CZAS USPRAWIEDLIWIONEJ

NIEOBECNOŚCI PRACOWNIKA

w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

Pl.  Niepodległości 1

58-350 Mieroszów

 

KIEROWNIKA REFERATU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI, ROLNICTWA I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(nazwa stanowiska pracy)

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku gospodarka nieruchomościami, geodezja lub administracja;
 • staż pracy 4 lata;
 • obywatelstwo polskie;
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarką nieruchomościami;
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa, w szczególności z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o własności lokali, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o opłacie skarbowej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • biegła umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office;
 • cechy osobowości: umiejętność zarządzania zespołem i podejmowania decyzji, odpowiedzialność, obowiązkowość, systematyczność, dokładność, dyspozycyjność, komunikatywność,  dyskretność, odporność na stres.
  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • przygotowywanie projektu dochodów i wydatków do budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
 • przygotowywanie sprawozdania oraz informacji z wykonania budżetu;
 • wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości nabytej uprzednio od Skarbu Państwa lub od gminy, jeżeli nie zostały zabudowane na podstawie pozwolenia na budowę;
 • wyrażanie zgody na podział nieruchomości wspólnej;
 • ustalanie wywoławczych stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej przy wyposażaniu jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, instytucji i jednostek pomocniczych wydzielonymi nieruchomościami: dokumentacja geodezyjna oraz określająca wartość nieruchomości;
 • uwłaszczanie komunalnych osób prawnych posiadających w dniu 5 grudnia 1990 r. grunty w zarządzie;
 • realizacja ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe;
 • wyposażanie pracowniczych ogrodów działkowych w grunty;
 • prowadzenie spraw związanych z poświadczeniem oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego;
 • administrowanie lasami komunalnymi;
 • wyrażanie zgody na dysponowanie na cele budowlane działkami gminnymi nie będącymi drogami;
 • prowadzenie spraw związanych ze stawkami czynszu i opłat za lokale: nieruchomości budynkowe;
 • prowadzenie spraw w zakresie podziałów nieruchomości;
 • prowadzenie spraw w zakresie rozgraniczeń nieruchomości;
 • wydawanie decyzji o ustaleniu opłat adiacenckich;
 • odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne;
 • przygotowywanie nieruchomości do zamiany lub darowizny;
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd;
 • przygotowywanie wniosków na dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych: zmiana wpisu, założenie księgi wieczystej oraz uzyskanie odpisu;
 • prowadzenie spraw w zakresie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • przyjmowanie, rozpatrywanie i analizowanie wniosków oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych i użytkowych w formie przetargu;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy i Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o. o. w zakresie działania referatu – udział w zebraniach wspólnot;
 • udział w komisjach przetargowych;
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości IPE;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw;
 • przygotowywanie projektów umów, opinii, regulaminów, zarządzeń oraz uchwał;
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów z zakresu prowadzonych spraw;
 • przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współudział w opracowywaniu planów, analiz i sprawozdań na potrzeby Rady Miejskiej Mieroszowa i jej komisji;
 • uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej Mieroszowa oraz jej komisji;
 • kierowanie i nadzór nad całością prac referatu i jego pracowników.

 

 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • praca na kierowniczym stanowisku urzędniczym;
 • praca jednozmianowa w wymiarze 1 etatu;
 • praca biurowa z obsługą sprzętu m. in. monitora ekranowego, komputera, drukarki, niszczarki, ksera, telefonu;
 • praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie;
 • praca w terenie.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:

W miesiącu marcu 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż  6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 • życiorys – Curriculum Vitae, potwierdzony własnoręcznym podpisem;
 • dokument poświadczający wykształcenie: odpis dyplomu lub zaświadczenie  o ukończeniu studiów (po zakończeniu naboru do zwrotu);
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarką nieruchomościami;
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje itp.);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, potwierdzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

Uwaga:

Treść składanych oświadczeń przez kandydatów wymienionych w punkcie 6 musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Mieroszowie Pl. Niepodległości 1, I piętro, pokój nr 7 – sekretariat lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego – Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów. Na kopercie należy umieścić adres zwrotny oraz dopisek: „Dotyczy naboru  na zastępstwo na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej”.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia  9 maja 2018 r. do godz. 1630.

Dokumenty, które będą składane oraz przesyłane pocztą muszą wpłynąć do urzędu  do dnia 9 maja 2018 r. do godz. 1630.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 58/2012 Burmistrza Mieroszowa z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu oraz opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

 

Burmistrz Mieroszowa

Marcin Raczyński

herb mieroszowa

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej