Tygodnik DB2010

W sieci pomocy

Na terenie Powiatu Wałbrzyskiego od ponad dwóch lat funkcjonuje Sieć Współpracy i Samokształcenia „Profilaktyka i Wychowanie”. Uczestnikami sieci są nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy ze szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Spotkania odbywają się na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

Prace koordynuje Ewa Perlik – pedagog, doradca zawodu z poradni. Mottem przewodnim sieci są słowa Heraklita z Efezu: jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. Spotkania – w zależności od potrzeb – mają charakter zajęć warsztatowych, wykładów tematycznych oraz dyskusji.

– Głównym celem pracy sieci jest wymiana doświadczeń, rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom i młodzieży. Uczestnicy szczególnie cenią sobie możliwość bezpośrednich kontaktów, podzielenia się codziennymi  problemami. Nowy rok szkolny przyniósł sporo zmian w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkania osób zaangażowanych bezpośrednio w pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jednocześnie odpowiedzialnymi za organizowanie pomocy na terenie szkół, przedszkoli oraz placówek wpływają pozytywnie na wdrażanie zmian, służą prezentacji wypracowanych rozwiązań. W trakcie zajęć w tym roku szkolnym omówione już zostały kierunki zmian w pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Celem planowanych i wdrażanych zmian w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest maksymalne włączenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w środowisko szkolne (rówieśnicze). Kluczowym kierunkiem podejmowanych działań jest inkluzja rozumiana jako wieloetapowy proces umożliwiania osobom z niepełnosprawnościami pełne funkcjonowanie w otoczeniu. Planowane zmiany są ukierunkowane na zaspokojenie fundamentalnej potrzeby człowieka, jaką jest przynależność, stąd główny nacisk został położony na stworzenie w szkole warunków umożliwiających każdemu uczniowi współuczestniczenie w procesie nauczania i wychowania. Takie podejście zakłada, że szkoła stanowi laboratorium doświadczeń życiowych i umożliwia kształtowanie kluczowych kompetencji o charakterze transferowalnym (wykorzystywanych w różnych dziedzinach, np. umiejętności komunikacyjne, zarządzania czasem, organizacji własnego warsztatu pracy, itp.) i nie można pozbawić dostępu do nich tych, którzy szczególnie ich potrzebują. Nowy model pomocy psychologiczno-pedagogicznej zakłada ścisłą współpracę poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkola, szkoły, rodziców w procesie diagnozowania uczniów. Proces rozpoznawania potrzeb, możliwości i potencjału rozwojowego dziecka powinien być zgodny z założeniami modelu biopsychospołecznego, a ocena funkcjonowania powinna być wieloaspektowa i wielospecjalistyczna. Zapewni to podniesienie jakości i skuteczności wsparcia zapewnianego dzieciom i młodzieży w systemie oświaty.

Do udziału w pracy sieci zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub drogą mailową – podkreśla Regina Marciniak, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Walimiu.

Do Powiatowej Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej przy al. Wyzwolenia 24-22 w Wałbrzychu, zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. (74) 84 60 563, e-mail: sekretariat@pppp.walbrzych.pl.

(AS)

pppp szkolenie

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej