Tygodnik DB2010

ZUS wyśle PIT

ZUS sam rozliczy twoje podatki, jeśli poza rentą lub emeryturą nie miałeś innych dochodów w ciągu całego roku. PIT 40A, który dostaniesz pocztą do domu to zarówno informacja dla Ciebie o wysokości osiągniętych dochodów, a jednocześnie deklaracja, która została wysłana do twojego urzędu skarbowego.

 

O swoje roczne rozliczenie z urzędem skarbowym nie muszą się martwić te osoby, które przez cały rok kalendarzowy pobierały świadczenia z ZUS i w tym czasie nie dorabiały. Ci, którzy dodatkowo pracowali – pomimo tego, że dostali z ZUS PIT40 – sami muszą rozliczyć się w urzędzie skarbowym. Do osób, które dostawały z ZUS pieniądze tylko przez niecały rok kalendarzowy zostanie wysłany PIT 11A, który jest tylko informacją o osiągniętych dochodach a nie ich rozliczeniem.

– ZUS wyśle PIT-y do wszystkich, którzy w 2017 r. dostawali od nas emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub rentę socjalną i nadal to świadczenie uzyskują. – przypomina Iwona Kowalska regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Osoby, które mają zamiar samodzielnie rozliczyć podatek łącznie z dochodami małżonka albo na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci, powinny przed końcem roku podatkowego złożyć oświadczenie w najbliższej Jednostce ZUS. Wówczas do końca lutego otrzymają informację o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-11A) – zapewnia Iwona Kowalska, dolnośląski rzecznik prasowy ZUS.

Wysyłka PIT-ów, jak co roku, ruszy na przełomie stycznia i lutego. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania podatnikom nie później niż do końca lutego 2018 r. rocznego obliczenia podatku oraz imiennych informacji o wysokości dochodu i pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017 r. z tytułu wypłaty: świadczeń emerytalno-rentowych – na formularzu PIT 40A/11A, zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego – na formularzu PIT 11A, należności stanowiących prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy – na formularzu PIT 11, bezegzekucyjnych potrąceń kwot alimentów, rent odszkodowawczych, oraz odsetek za opóźnienie wypłaty świadczeń – na formularzu PIT 8C. W przypadku, gdy ktoś nie otrzymania PIT-u z ZUS, Zakład ma obowiązek wydać go na indywidualny wniosek świadczeniobiorcy. Wniosek każdy może złożyć w najbliższej placówce pisemnie lub ustnie do protokołu.

(IEK)

zus nowe logo

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej