Tygodnik DB2010

Śmierdzący problem

Każdy posiadacz szamba musi mieć umowę na odbiór nieczystości ciekłych podpisaną z firmą zajmującą się wywozem nieczystości płynnych oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Wkrótce ruszą w gminach kontrole, a osoby, które nie będą miały umów i rachunków, muszą liczyć się z decyzjami administracyjnymi i karami finansowymi. – Nie pozwólmy, by szambo zepsuło nam atmosferę – podkreśla Marian Markiewicz z firmy Maxer, która w regionie wałbrzyskim świadczy usługi asenizacyjne od 1998 roku.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę na odbiór nieczystości ciekłych podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj Dz. U. 2016 r. poz. 250 ze zm):

Art. 5 ust. 1 pkt. 3a Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.

Art. 5 ust. 1pkt 3b Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Art. 6 ust. 1 Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat ze te usługi.

Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować wykonywanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody wnoszenia opłaty. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Obowiązkiem gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy, jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Gminy prowadzą ewidencję:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

– W związku z powyższym apeluję do mieszkańców Gminy Głuszyca o zgłoszenie posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków na druku zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy( pok. nr 1 – Biuro Obsługi Klienta). Formularze zgłoszeniowe są dostępne u sołtysów odpowiednich sołectw, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy, na stronie http://www.bip.gluszyca.pl/ zakładka polityka ekologiczna – gospodarka odpadami oraz http://www.gluszyca.pl/. Brak złożenia formularza zgłoszeniowego lub podanie nieprawidłowych danych będzie powodowało wszczęcie postępowania administracyjnego. W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Informacji w sprawie udziela Gabriela Stępień pod nr. tel. 74 8459479 – mówi Roman Głód, burmistrz Głuszycy.

Firma zajmująca się wywozem nieczystości płynnych musi spełniać wiele wymogów.

– Usługi asenizacyjne, które świadczymy, są zgodne z ustawami o ochronie środowiska oraz dyrektywami Unii Europejskiej. Posiadamy wszystkie niezbędne licencje oraz zezwolenia prawne – mówi Marian Markiewicz z firmy Maxer z Grzmiącej w Gminie Głuszyca. – Mamy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Nowa Ruda, Radków, Stare Bogaczowice, Świdnica, Świebodzice, Szczawno-Zdrój, Walim i Wałbrzych. Nasze doświadczenie w branży asenizacyjnej gwarantuje doświadczoną kadrę, nowoczesny sprzęt, a także ratunek w kryzysowych sytuacjach. Dodatkowych informacji udzielamy w siedzibie naszej firmy przy ul. Wiejskiej 14 w Grzmiącej koło Głuszycy oraz telefonicznie pod numerem 696 922 569 i za pośrednictwem poczty elektronicznej maxer@maxer.pl – dodaje Piotr Markiewicz.

(RED)

maxer-woz

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej