Tygodnik DB2010

Walim ma budżet

Rada Gminy Walim jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową na 2018 rok. – Planowane dochody budżetu zostały skalkulowane na kwotę 30 993 648 zł w tym: dochody bieżące 24 429 736 zł, dochody majątkowe 6 563 912 zł, dochody własne 13 042 289 zł, subwencja ogólna 5 383 506 zł, dotacje celowe 12 567 853 zł. Wydatki budżetu ustalono na 35 082 162 zł z czego wydatki bieżące stanowią 21 976 509,84 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7 621 148 zł, dotacje z budżetu 520 000 zł, wydatki na obsługę długu gminy 300 000 zł, wydatki majątkowe – inwestycyjne w wysokości 13 105 652,16 zł – wylicza Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(MM)

 

hausmanAdam Hausman

 

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej