Tygodnik DB2010

Zostań rodziną zastępczą

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu kolejny raz promuje rodzicielstwo zastępcze. Tym razem rozpoczynamy od prezentacji w szkołach na terenie powiatu wałbrzyskiego. Prelekcje poprowadzą nasi koordynatorzy.

 

Rozwój tej inicjatywy nadal jest mało dynamiczny, a w obecnym momencie na terenie naszego powiatu funkcjonują tylko 123 rodziny (4 rodzinne domy dziecka, 6 zawodowych rodzin zastępczych, 35 rodzin zastępczych niezawodowych i 78 rodzin spokrewnionych). Codzienność, z którą zmaga się PCPR to wciąż zwiększająca się liczba dzieci w wieku od poczęcia aż po nastolatki, które wymagają zabezpieczenia w pieczy zastępczej lub instytucjonalnej, natychmiastowo egzekwowanej postanowieniem sądu. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej czy prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być jednak powierzone tylko osobom , które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Warunków i wymogów prawnych jest jednak o wiele więcej. Pełen wykaz znajduje się na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

– Sprawowanie opieki nad powierzonym dzieckiem to także plusy. Osoby podejmujące się takiej działalności otrzymują pomoc pieniężną na utrzymanie dziecka (wysokość kwoty zależy od rodzaju stworzonej rodziny tj. zawodowej, niezawodowe, spokrewnionej czy RDD), na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem dziecka, utrzymaniem lokalu mieszkalnego itd. Osoby, które spełniają warunki do pełnienia funkcji rodziny zawodowej, czy rodzinnego domu dziecka, otrzymują wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy zlecenia. Każda rodzina nie pozostaje sama po przyjęciu dziecka a zostaje otoczona opieką koordynatora, psychologa, czy też pracownika socjalnego. Wszystkie osoby, którym los dzieci nie jest obojętny, które pragną obdarzyć je miłością, troską i przyjąć dzieci w krąg swego ciepła domowego, prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu. Pomożemy Państwu stać się rodziną zastępczą – podkreślają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu.

(PCPR)

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

logo - PCPR

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej