Tygodnik DB2010

Konkurs na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury

Burmistrz Mieroszowa ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie ul. Żeromskiego 28, 58-350 Mieroszów.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

I. Wymagania obowiązkowe:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, animacja kultury lub pokrewne;

 3. co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 4. doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi;

 5. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej;

 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 8. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168);

 9. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;

 10. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury i prawa pracy.

II. Wskazane jest nadto posiadanie przez kandydata:

 1. znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się;

 2. predyspozycji do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną;

 3. znajomości przepisów o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej w ramach samorządu gminy, a także znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych;

 4. doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury;

 5. umiejętności kierowania zespołem ludzi i umiejętności organizatorskich;

 6. kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność;

 7. prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

III. Wymagane dokumenty :

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys – Curriculum Vitae;

 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 4. kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.);

 5. kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);

 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;

 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 9. pisemna koncepcja zarządzania Mieroszowskim Centrum Kultury w Mieroszowie – nie więcej niż 4 strony formatu A4:

  – propozycje rozwoju nowych oraz istniejących form kultury na terenie gminy;

  – zakres współpracy z istniejącymi stowarzyszeniami, fundacjami i grupami nieformalnymi działającymi na terenie Gminy;

  – źródła finansowania działalności Mieroszowskiego Centrum Kultury;

 10. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016, poz. 922 );

 11. kandydat wyłoniony w drodze konkursu, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginał zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego.

List motywacyjny, życiorys – CV, oświadczenia oraz koncepcję kandydat zobowiązany jest popisać własnoręcznie, a kserokopie dokumentów potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem.

Kandydat na stanowisko dyrektora MCK może zapoznać się z warunkami organizacyjno – finansowymi działalności tej instytucji po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu w siedzibie MCK, przy ul. Żeromskiego 28 (tel. 748801269).

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 08 grudnia 2017 r.

Oferty należy składać do dnia 20 listopada 2017 r. do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie.”– w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, 58-350 Mieroszów, I piętro, pok. nr 7 – sekretariat. Oferty można przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego, Pl. Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddawane procedurze konkursowej.


I
V. Informacje dodatkowe:

Procedura naboru zostanie przeprowadzona zgodnie z Zarządzeniem Nr 143/ 2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 18 października 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie.

Informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicach informacyjnych w siedzibie urzędu i siedzibie Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie oraz opublikowanie w BIP Urzędu Miejskiego w Mieroszowie.

herb mieroszowa

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej